Highlights

พบกับ 5 นิทรรศการไฮไลต์

 จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมด้วยภาคี เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งใน และต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566 หรือ NSTFair Thailand 2023 ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด For Bright and Creative Generations

ภายในงานมีการรวบรวมผลงานวิจัย พัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมที่ทันสมัย จัดแสดงไว้อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา ควบคู่กับการจัดงานทางออนไลน์
เปิดโอกาสให้คุณผู้ชมมีส่วนร่วม (Interactive Exhibition) โดยเน้นหัวข้อที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุน และสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หวังกระตุ้นความเข้าใจแก่เด็ก และเยาวชนไปจนถึงประชาชนทั่วไป ให้เกิดความสนใจ ต่อยอดพัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งใหม่ๆ นำไปใช้ในการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ยกคุณภาพชีวิต เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจภายในประเทศ ตลอดจนการคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ สู่การพัฒนาแห่งสหัสวรรษไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศไทย

สำหรับทั้ง 5 นิทรรศการหลักที่จัดแสดง

นำเสนอประเด็นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม งานวิจัยที่กำลังอยู่ในความสนใจของสังคม ที่มีความสำคัญและมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ ไปจนถึงการพัฒนาประเทศในอนาคต

นิทรรศการเทิดพระเกียรติ (Royal Pavilion),
นิทรรศการ ฉัน เฉิด ฉาย (Beauty and Me),
นิทรรศการ ลับ ลวง ล่า พฤกษามรณะ  (Deadly Traps),
นิทรรศการมายาประดิษฐ์ (Fascination of Film Making)และนิทรรศการลึกลับกับอาหารไทย (Secret of Thai Flavors)

และยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกอีกมากมาย ซึ่งในปีนี้มีรายละเอียดที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ส่วนจะเป็นอะไรนั้น ไปติดตามเนื้อหาข้างในกันได้เลย

นิทรรศการเทิดพระเกียรติ
( The Royal Pavilion)

พระอัจฉริยภาพ “พระราชบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” พระอัจฉริยภาพ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” และนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงมีคุณูปการต่องานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการศึกษาของประเทศไทย

นิทรรศการ ฉัน เฉิด ฉาย
(Beauty and Me)

นำเสนอนิทรรศการที่ทำให้ผู้เข้าชมเข้าใจความงามด้วยวิทยาศาสตร์ เพื่อต่อยอดไปสู่ STEM Career ซึ่งจะไขความลับแห่งการย้อนวัยและความลับแห่งความงาม สัมผัสนวัตกรรมและเทคโนโลยีความงามที่ลงลึกถึงระดับเซลล์

นิทรรศการ ลับ ลวง ล่า พฤกษามรณะ
(Deadly Traps)

นิทรรศการและกิจกรรมที่เกี่ยวกับพืชผู้ล่า ซึ่งมีความสำคัญในระบบนิเวศ เสริมสร้างอุปนิสัยความอยากรู้อยากเห็น การตั้งคำถาม และการแสวงหาคำตอบเกี่ยวกับพืชผู้ล่าแก่ผู้เข้าชม ทั้งเยาวชนและบุคคลทั่วไป โดยให้เห็นความสำคัญและความมหัศจรรย์ของพืชผู้ล่า

นิทรรศการมายาประดิษฐ์
(Fascination of Filmmaking)

ร่วมออกเดินทางท่องไปในโลกของการสร้างภาพยนตร์ จากหนังสั้นเรื่องแรกสู่อุตสาหกรรมบันเทิงที่ทรงอิทธิพลระดับโลก สัมผัสประสบการณ์เรียนรู้ผ่านพัฒนาการของเทคโนโลยีและกระบวนการผลิต

นิทรรศการลึกลับกับอาหารไทย
(Secret of Thai Flavors)

ภูมิอากาศที่เอื้อต่อการเกษตร ภูมิประเทศอันอุดมสมบูรณ์ และการมีสังคมแบบพหุวัฒนธรรม    ทำให้ อาหารไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีเสน่ห์ดึงดูดให้ผู้คนมากมายสนใจ