Highlights

พบกับ 5 นิทรรศการไฮไลต์

 จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมด้วยภาคี เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งใน และต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2565 หรือ NSTFair Thailand 2022 ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ศิลปะ วิทยาศาสตร์
และนวัตกรรมเพื่อสังคมยั่งยืน” (Art – Science – Innovation and sustainable society) เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระราชบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช
รวมถึงพระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย และพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ภายในงานมีการรวบรวมผลงานวิจัย พัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมที่ทันสมัย จัดแสดงไว้อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา ควบคู่กับการจัดงานทางออนไลน์
เปิดโอกาสให้คุณผู้ชมมีส่วนร่วม (Interactive Exhibition) โดยเน้นหัวข้อที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุน และสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หวังกระตุ้นความเข้าใจแก่เด็ก และเยาวชนไปจนถึงประชาชนทั่วไป ให้เกิดความสนใจ ต่อยอดพัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งใหม่ๆ นำไปใช้ในการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ยกคุณภาพชีวิต เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจภายในประเทศ ตลอดจนการคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ สู่การพัฒนาแห่งสหัสวรรษไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศไทย

สำหรับทั้ง 5 นิทรรศการหลักที่จัดแสดง

นำเสนอประเด็นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม งานวิจัยที่กำลังอยู่ในความสนใจของสังคม ที่มีความสำคัญและมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ ไปจนถึงการพัฒนาประเทศในอนาคต

นิทรรศการเทิดพระเกียรติ (Royal Pavilion),
นิทรรศการแก้วเปลี่ยนโลก (Through the Looking Glass),
นิทรรศการนวัตกรรมวันรุ่ง (Tomorrow Land),
นิทรรศการลอดช่อง ส่องถ้ำ (Cave and Karst)
และนิทรรศการวิทย์ คิด เพื่อ คุณ (Basic Science for All Exhibition)

และยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกอีกมากมาย ซึ่งในปีนี้มีรายละเอียดที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ส่วนจะเป็นอะไรนั้น ไปติดตามเนื้อหาข้างในกันได้เลย

นิทรรศการเทิดพระเกียรติ
( The Royal Pavilion)

นำเสนอ และจัดแสดงพระอัจฉริยภาพ “พระราชบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” รวมถึงนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงมีคุณูปการต่องานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการศึกษาของประเทศไทย ประกอบด้วย

นิทรรศการแก้วเปลี่ยนโลก
(Through the Looking Glass)

นิทรรศการที่เล่าเรื่อง “แก้ว” ในทุกมิติ ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปะ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

นิทรรศการนวัตกรรมวันรุ่ง
(Tomorrow Land)

ลองคิดดูสิว่า หากคุณขอพร ให้สมปรารถนาได้สักหนึ่งข้อ คุณจะเจออะไร และคุณคิดว่าความรู้จะช่วยให้คุณสมปรารถนาได้เพียงไหน มาร่วม ค้นหาไปด้วยกัน

นิทรรศการลอดช่อง ส่องถ้ำ
(Cave and Karst)

ระบบถ้ำและคาสต์ คือทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญทางระบบนิเวศ เป็นแหล่งน้ำต้นทุนของคนทั้งโลก และสรรพชีวิต

นิทรรศการวิทย์ คิด เพื่อ คุณ
(Basic Science for All)

จากสิ่งต่าง ๆ ที่พบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน ล้วนมีการคิดค้นขึ้นโดยมีวิทยาศาสตร์พื้นฐานเป็นแนวคิด