ติดต่อเรา

โทร

(02) 577-9960

ที่อยู่

สำนักบริผู้เข้าชม องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.)