นิทรรศการเทิดพระเกียรติ (The Royal Pavilion)

พระอัจฉริยภาพ “พระราชบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

พระอัจฉริยภาพ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”

และนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงมีคุณูปการต่องานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการศึกษาของประเทศไทย

พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี

ศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช

“พระราชบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

พระอัจฉริยภาพในการพัฒนาประเทศโดยอาศัยกระบวนการ

การศึกษาเรียนรู้องค์ความรู้วิทยาศาสตร์ของ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช

และเรียนรู้มาตรวิทยาการตำรับอาหารไทยในสมัยรัชกาลที่ 4

พระอัจฉริยภาพของ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

“พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”

พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

และพระมหากรุณาธิคุณและการทรงงานด้านอาหาร โภชนาการ

เพื่อให้คนไทยอยู่ดีกินดี ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร

มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช

สยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตร

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระมหากรุณาธิคุณใน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ที่ทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษา
ต่อยอดงานของมูลนิธิ

โครงการหลวง ทั้งเครื่องอุปโภค บริโภคและยารักษาโรค

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

พระวิสัยทัศน์ พระราชกรณียกิจ และพระอัจฉริยภาพ ของพระบรมวงศานุวงศ์

ซึ่งเชื่อมโยงกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

และการทรงงานด้านอาหารและโภชนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในฐานะพระผู้เป็นแม่ของแผ่นดิน

ที่ทรงห่วงใยและมีพระราชประสงค์ช่วยราษฎรอย่างครบถ้วนในทุกด้าน

อาทิ ด้านการพัฒนาอาชีพในท้องถิ่นชนบท การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าและต้นน้ำ ตลอดจนการส่งเสริมให้ประชาชนมีความกินดีอยู่ดี เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี

พระราชปณิธานในการสร้างความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และพระอัจฉริยภาพด้านอาหาร
และโภชนาการ

ผ่านหนังสือทรงพระราชนิพนธ์

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

พระวิสัยทัศน์ พระราชกรณียกิจในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงสนับสนุนเกษตรกรปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์และกระบวนการตรวจสอบโลหะหนัก สารพิษตกค้าง

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน ควบคู่กับการบำรุงรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน