นิทรรศการลึกลับกับอาหารไทย (Secret of Thai Flavors)

ภูมิอากาศที่เอื้อต่อการเกษตร ภูมิประเทศอันอุดมสมบูรณ์และการมีสังคมแบบพหุวัฒนธรรม
ทำให้อาหารไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีเสน่ห์ดึงดูดแก่ผู้คนมากมาย ได้รับความสนใจและการยอมรับความเป็นไทยในโลกสากล ศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นครัวโลก สามารถผลิตอาหารเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและผลิตอาหารที่มีคุณภาพ มีปริมาณเพียงพอเพื่อตอบสนองความต้องการอาหาร
ของประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นได้ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขจัดปัญหาความหิวโหย สร้างความมั่นคงทางอาหารและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับมนุษย์ ร่วมเรียนรู้ภูมิปัญญา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับอาหาร
สร้างโอกาสให้ตัวเองและประเทศไทย ได้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านการผลิตอาหารและมุ่งสู่การเป็นครัวโลก
อย่างสมบูรณ์และยั่งยืน

เอกลักษณ์อาหารไทย

Unique Thai Food