นิทรรศการ ลับ ลวง ล่า พฤกษามรณะ  (Deadly Traps)

ทำความรู้จักกับพืชผู้ล่า พืชที่มีความสำคัญในระบบนิเวศ เสริมสร้างอุปนิสัยความอยากรู้อยากเห็น
การตั้งคำถามและการแสวงหาคำตอบเกี่ยวกับพืชผู้ล่า เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญและความมหัศจรรย์ของพืชผู้ล่าซึ่งเป็นพืชที่สามารถควบคุมประชากรของแมลงในพื้นที่ให้เกิดความสมดุล  รู้จักกับพืชผู้ล่าหลากหลายชนิดทั่วโลก เข้าใจสาเหตุความจำเป็นของการกินแมลง รู้กลไกการล่า ตลอดจนการย่อยเหยื่อ
รู้จักใช้ประโยชน์จากพืชผู้ล่าในหลายมิติ รวมทั้งรู้หน้าที่ของพืชผู้ล่าในระบบนิเวศ รวมทั้งกระตุ้น
ให้เกิดจิตสำนึกรักธรรมชาติอันจะนำไปสู่การเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ของประเทศและของโลกต่อไป

พืชผู้ล่า Carnivorous Plant