นิทรรศการ ฉัน เฉิด ฉาย (Beauty and Me)

เข้าใจความงามด้วยวิทยาศาสตร์ ต่อยอดไปสู่การสร้างอาชีพด้านสะเต็มศึกษา (STEM Career)
ไขความลับแห่งการย้อนวัยและความลับแห่งความงาม สัมผัสนวัตกรรมและเทคโนโลยีความงามที่ลงลึก
ถึงระดับเซลล์ นำเสนองานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมความงามที่ได้มาตรฐานระดับสากล ร่วมทดลองและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ความงามในกิจกรรม STEM Career Workshop ต่อยอดองค์ความรู้และ
จุดประกายสู่การประกอบอาชีพบนพื้นฐานภูมิปัญญาและวิทยาศาสตร์