กิจกรรมหน่วยงานร่วมจัด

Activities & Updates

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

“The 27th Anniversary of NSM: Curiosity WINS”

เนื้อหานิทรรศการ : ชวนทุกท่านไปรู้จักองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และพิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์ภายใต้สังกัด ผ่านการจัดแสดงทั้ง 6 โซน โดยโซนที่ 1 นำเสนอหัวข้อ “อพวช. 27 ปีบนภาระกิจสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์”โซนที่ 2 “Curiosity WINS และดินแดนแห่งการค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์”โซนที่ 3 “Guardians & Gradients – เสาะสรรพสัตว์ สร้างสรรพสี: ความหลากหลายและความสวยงามของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ในพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง”โซนที่ 4 “Science for fun – ใครว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องยาก” พร้อมตะลุยโจทย์ท้าทายในโซนที่ 5 “Science Communication – วิทยาศาสตร์มีเรื่องเล่า” และพาทุกท่านไปสัมผัสประสบการณ์จริงในโซนที่ 6 กับหัวข้อ “กิจกรรมแสนสนุกของ อพวช.”

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)

“D–Sci Silpa (DSS) : ศาสตร์ ศิลป์ สี

เนื้อหานิทรรศการ : เรียนรู้ศาสตร์และศิลปะของสี โดยมีข้อมูลองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมการใช้สีและสีธรรมชาติ พร้อมทั้งนำผลงานวิจัยและพัฒนาของ วศ. มาเป็นสื่อหลักในการ คิด วิเคราะห์ ถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อนิทรรศการ กิจกรรมและการทดลอง เพื่อให้เยาวชน นักเรียน ครูและผู้ปกครอง ได้มีส่วนร่วมเห็นความสำคัญในการใช้ประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเป็นพื้นฐานในการคิด วิเคราะห์นำไปสู่การวิจัยและพัฒนาต่อยอดในอนาคต

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

“NRCT Woodland ดินแดนแห่งป่า

เนื้อหานิทรรศการ : ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานราก จึงได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดินกรรมสิทธิ์ของตนเอง โดยกำหนดให้ต้นไม้ยืนต้น มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ เป็นทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันทางธุรกิจได้ โดยรัฐบาลมีนโยบายขยายผล ชุมชนไม้มีค่าเพื่อเกษตรกรไทย เพื่อให้ประชาชนเข้าใจความสำคัญและประโยชน์ของการปลูกไม้มีค่า และได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนชุมชนไม้มีค่า

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)

“Atoms for Peace”

เนื้อหานิทรรศการ : แสดงความรู้ด้านพลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติให้กับเยาวชนไทย 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

วว.ขับเคลื่อน BCG”

เนื้อหานิทรรศการ : นิทรรศการที่จัดแสดงประกอบด้วย ชุมชน BCG  ด้านการเกษตรและการแปรรูป ด้านผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ ด้านช่างศิลป์ท้องถิ่น และด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ซึ่งใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ผสานหรือต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เกิดการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สร้างงาน สร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจคนในชุมชน

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

“นักสำรวจธรรมชาติ (iNaturalist)”

เนื้อหานิทรรศการ : ให้น้องๆ ได้สำรวจสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ผ่าน app. และกิจกรรม PARA Dough ให้น้องๆ ได้ทำดินน้ำมันจากยางพารา ซึ่งสามารถปั้นเป็นรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมากมายตามจินตนาการ พร้อมกิจกรรม Like & Share ผลงานเพื่อร่วมรับรางวัลสุดพิเศษอีกด้วย

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)

“NIMT : Quantum Technology”

เนื้อหานิทรรศการ : สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ นำเสนอผลงานการพัฒนาการวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier Research) เรื่อง Quantum Technology ในสาขามาตรวิทยาและการวัดเชิงควอนตัม : Quantum Metrology & Sensing ชื่อ “โครงการนาฬิกาอะตอมเชิงแสงของไอออนธาตุอิธเธอเบียม (Ytterbium ion optical clock)”

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ(สอวช.)

“ECO PLAYGROUND”

เนื้อหานิทรรศการ :ความยั่งยืน เรียนรู้ Carbon footprint และ BCG

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.)

“GISTDA VERSE”

เนื้อหานิทรรศการ : THEOS-2 กับเป้าหมายพัฒนาคน สู่ประเทศชาติ และอวกาศที่จับต้องได้ การผลักดันประเทศไทยเข้าสู่วงการอุตสาหกรรมอวกาศระดับโลก นำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศ และยังมีส่วนร่วมในการแต่สร้างผู้ประกอบการไทยหน้าใหม่เข้าสู่อุตสาหกรรมอวกาศสากล

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทน.)

เทคโนโลยีนิวเคลียร์กับงานโบราณคดี

เนื้อหานิทรรศการ : การใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในการตรวจวิเคราะห์อายุของโบราณวัตถุ การวิเคราะห์องค์ประกอบของธาตูประกอบของโบราณวัตถุ การอนุรักษ์โบราณวัตถุและศิลปะวัตถุ การค้นพบหลักฐานสำคัญจากการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (สซ.)

ซินโครตรอนแลนด์

เนื้อหานิทรรศการ : นำเสนอความรู้เกี่ยวกับแสงซินโครตรอน คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเช่นเดียวกับแสงที่มาจาก ดวงอาทิตย์ แต่แสงซินโครตรอนนั้นคือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากอนุภาคที่ มีประจุ เช่น อิเล็กตรอน ที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงเกือบเท่าความเร็วแสง และถูกบังคับให้เลี้ยงโค้งด้วยสนามแม่เหล็ก ทำให้อิเล็กตรอนสูญเสียพลังงานบางส่วน และปลดปล่อยออกมาในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ที่เรียกว่าแสงซินโครตรอน

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (สสน.)

การบริหารจัดการน้ำด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เนื้อหานิทรรศการ : นำเสนอภายใต้หัวข้อการบริหารจัดการน้ำโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชุมชม

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.)

เขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืด
(Dark Sky Reserve)”

เนื้อหานิทรรศการ : ในปี 2565 นี้สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ หรือ NARIT ในฐานะหน่วยงานด้านดาราศาสตร์ของประเทศได้ดำเนินโครงการเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในประเทศไทย เพื่อให้เกิดอุทยานท้องฟ้ามืดสากล และเขตอนุรักษ์ฟ้ามืดในประเทศ ที่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงดาราศาสตร์ต่อไป สถาบันฯ ได้รณรงค์ให้ประชาชนใช้แสงสว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดและส่งผลเสียน้อยที่สุด เพื่ออนุรักษ์ท้องฟ้ายามค่ำคืนภายใต้ชื่อแคมเปญ “Dark Sky Reserve” หรือใช้ชื่อภาษาไทยว่าเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืด

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

ชุมชน BCG นวัตกรรมบนฐานภูมิปัญญา สร้างมูลค่าเศรษจกิจฐานราก

เนื้อหานิทรรศการ : นิทรรศการที่จัดแสดงประกอบด้วย ชุมชน BCG  ด้านการเกษตรและการแปรรูป ด้านผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ ด้านช่างศิลป์ท้องถิ่น และด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ซึ่งใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ผสานหรือต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เกิดการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สร้างงาน สร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจคนในชุมชน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

“KMITL INNOVATION FOR THE FUTURE”

เนื้อหานิทรรศการ : การจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมของ สจล. พื้นที่สร้างสรรค์ความรู้สำหรับเด็กและผู้ปกครอง สร้างแรงจูงใจ แรงบันดาลใจให้กับเด็ก สร้างกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของเด็ก  โดยสัมผัสประสบการณ์จริง

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

นวัตกรรม

เนื้อหานิทรรศการ : แสดงนวัตกรรม ผลงานนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.)

“STEAM 4 INNOVATOR”

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“Innovations for Society”

เนื้อหานิทรรศการ : นวัตกรรมของจุฬาเพื่อสังคม 

มหาวิทยาลัยพะเยา

นวัตกรรมงานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการ
  พัฒนาที่ยั่งยืน

เนื้อหานิทรรศการ : นวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนิการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอเกษตรอินทรีย์ และโคขุนสู่ครัวโลก

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับงานวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

เนื้อหานิทรรศการ : เป็นการนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

“science show:products and innovation” และ “KKU SMART LEARNING”

เนื้อหานิทรรศการ : กลเคมี และ การพัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคปัจจุบัน ภายใต้บริบทนักเรียนและโรงเรียนที่แตกต่างกัน รวมทั้งอบรมพัฒนาศักยภาพครูให้สามารถออกแบบวิธีการจัดการเรียนรู้โดยผสานร่วม ระหว่างแนวคิดใหม่ กับความรู้และประสบการณ์เดิม 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เปิดโลกอุตสาหกรรมเกษตร AI Supermarket”

เนื้อหานิทรรศการ :มาทำความรู้จักกับโลกของอุตสาหกรรมเกษตร ทั้งวิทยาศาสต์การอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เทคโนโลยีการบรรจุ สิ่งทอและแฟชั่น รวมถึงการจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนต่อของน้องๆกัน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

“Mahidol Science”

เนื้อหานิทรรศการ : นำเสนอองค์ความรู้ของคณะฯ ร่วมสนุกค้นหาคำตอบทางวิทยาศาสตร์ จากข้อมูลหลักสูตรในบูธจัดแสดง  และตอบคำถามเพื่อรับของที่ระลึก 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

“SMART PRODUCT By RU”

เนื้อหานิทรรศการ : การส่งเสริมการเกษตร การส่งเสริมกิจกรรมเพิ่มรายได้นอกภาคการเกษตร ต่อเนื่องจากภาคการผลิต มุ่งหวังให้เกิด การแปรรูปสินค้าเพื่อการเกษตร หรือการคิดค้นวัสดุวิศวกรรมบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตสดจากภาคเกษตรในภาวะที่ผลผลิตสดด้านการเกษตรมีการแข่งขันสูง ปริมาณผลผลิตมีมาก อายุสั้น ราคาตกต่ำ เกิดภาวะล้นตลาด ยืดอายุให้สินค้าการเกษตรสามารถเก็บได้นานขึ้น

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

“Science and Research Innovation  for the new generation”

เนื้อหานิทรรศการ : Lively Pet Platform, สร้างนักจัดการธุรกิจอาหารมืออาชีพ, หุ่นยนต์อัจฉริยะ, Young Bio Scientist

Suranaree University of Technology

“RDF-2  RDF-5 for small industry”

Exhibition content: Mechanical-biological waste treatment (MBT) is the pretreatment of waste by the biological fermentation method prior to mechanical separation of recycled waste.

หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

ภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มจธ.กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

“Science @KU”

ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKC)

ตะลุยโลกเสมือนจริง กับ STKC”

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

การเรียนการสอนทางไกลในยุคดิจิทัลกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

หน่วยงานสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์

นวัตกรรมทางสังคม

เนื้อหานิทรรศการ : การให้บริการประชาชนชน และmodelการทำงานด้านการพัฒนาสังคม

กระทรวงกลาโหม

ผลงานวิจัยด้านความมั่นคงและกิจกรรม

เนื้อหานิทรรศการ : จัดแสดงผลงานวิจัยด้านความมั่นคงของกระทรวงกลาโหม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ / การมีส่วนร่วม

กองชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

บทบาทงานชั่งตวงวัดในการคุ้มครองผู้บริโภค

เนื้อหานิทรรศการ :งานชั่งตวงวัดเป็นภารกิจหลัก ภารกิจหนึ่งของกรมการค้าภายใน ในการกำกับดูแล ผู้ประกอบธุรกิจ ผลิต นำเข้า ขาย ซ่อมและให้บริการการชั่ง ตวง หรือ วัด และกำกับดูแลความเที่ยงตรงของเครื่องชั่ง เครื่องตวง และเครื่องวัด ที่ใช้ในการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินค้ากับผู้อื่น

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

“Zero waste society”

เนื้อหานิทรรศการ :การสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เสริมศักยภาพองค์ความรู้นวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

กรมโยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงมหาดไทย

สถาปนิกหลวง ช่างของแผ่นดิน ผังเมืองของประชาชน

เนื้อหานิทรรศการ :ภารกิจของกรมโยธาธิการและผังเมืองทั้ง 4 ด้าน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

เนื้อหานิทรรศการ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เปิดบูธให้ผู้ร่วมกิจกรรม ฝึกฝนทักษะ และเรียนรู้การใช้พลังงานอย่างเห็นคุณค่า โดยเดินทางไปยังอนาคตเพื่อช่วยโลก 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมุ่งส่งเสริมให้สังคมเกิดความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)”

เนื้อหานิทรรศการ :มุ่งเน้นการส่งเสริมให้เยาวชนมีอุปนิสัยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมต่าง รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนให้เยาวชน ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไปรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องของ กฟผ. อันจะเป็นการส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ กฟผ. รวมไปถึงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของ กฟผ. ต่อไป 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

การพัฒนาหุ่นยนต์นำทางอัจฉริยะภายในอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.
(Informative Smart Robot for EXAT building)”

เนื้อหานิทรรศการ :นำเสนอการพัฒนาหุ่นยนต์นำทางอัจฉริยะ ภายในอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. (Informative Smart Robot for EXAT Building) โดยมี Autonomous Vehicle เป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญ การพัฒนาหุ่นยนต์นำทางอัจฉริยะ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สายลับ จับเท็จ

เนื้อหานิทรรศการ :ชวนทุกคนฝึกทักษะรู้เท่าทันสื่อ โดยสวมบทเป็นสายลับดิจิทัล ร่วมวิเคราะห์ สืบหาข้อมูลที่ลวงให้เชื่อ เพื่อเอาตัวรอดอย่างรู้เท่าทัน

องค์การเภสัชกรรม

องค์กรหลัก เพื่อความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ของประเทศ ที่มีนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าและยั่งยืน

เนื้อหานิทรรศการ : นำเสนอวัคซีน ยาและเวชภัณฑ์ที่ใช้ในช่วงโควิด

กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว

มหัศจรรย์เมล็ดข้าวไทย ของขวัญจากท้องทุ่ง

เนื้อหานิทรรศการ : นิทรรศการเกี่ยวกับเมล็ดข้าว

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม

แนะนำบทบาทหน้าที่ ภารกิจของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

เนื้อหานิทรรศการ :เผยแพร่ข้อมูลบทบาท ภารกิจ การดำเนินงานที่สำคัญของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สร้างการรับรู้และความเข้าใจในงานด้านนิติวิทยาศาสตร์รวมถึงการให้บริการของสถาบันฯ

สถาบันพลาสติก กระทรวงอุตสาหกรรม

สร้างนวัตกรรมด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ครบวงจร

เนื้อหานิทรรศการ :การแสดงผลงาน 3D Printing และการพัฒนานวัตกรรมด้วยการออกแบบ 3 มิติ

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพมหานคร)

สู่โลกโปรตีนแห่งอนาคต

เนื้อหานิทรรศการ :จัดแสดงนวัตกรรมโปรตีนทั้งหมด 5 รูปแบบ คือ Plant-based protein, Algae protein, Insect protein, Fermented protein (Microbial protein), และ Lab-grown protein ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ทดแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นำเสนอในรูปแบบข้อมูล ตัวอย่าง และกิจกรรมทดลอง

ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท.

“Roadshow ป่าในกรุง โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท.”

เนื้อหานิทรรศการ :แนะนำจุดไฮไลท์ภายในพื้นที่ของศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง การเข้าเยี่ยมชมในพื้นที่ กิจกรรมการเรียนรู้ต่าง รวมไปถึงศูนย์เรียนรู้ด้านธรรมชาติที่อยู่ในการดูแลของสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท.

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การมหาชน

นวัตกรรมเกษตร

เนื้อหานิทรรศการ :นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพึ่งพาตนเอง / เกษตรพอเพียงเมือง 

หน่วยงานภาครัฐ

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด

“Cool Science around You วิทย์สุดคูล ปลุกพลังความคิด ติดไฟจินตนาการ

เนื้อหานิทรรศการ : เรียนและเล่นเปียโนด้วยนวัตกรรมอันดับ 1 สนุก เข้าใจง่ายด้วยรูปแบบ interactive

บริษัท สยาม เอ็ดดูเคท จำกัด

“STEM & STEAM EDUCATION PROJECT”

เนื้อหานิทรรศการ :จัดพื้นที่แสดงนวัตกรรมด้าน STEAM และให้นักเรียนได้พัฒนากระบวนการคิดด้วยการฝึกปฏิบัติจากการออกแบบจำลอง

บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

“Gammaco Kingdom”

เนื้อหานิทรรศการ :มีกิจกรรมการใช้สี การตัดกระดาษ ศิลปะ พร้อมทั้งได้เรียนรู้สื่อการสอนเทคโนโลยี stem

บริษัท ดิ๊กอิทอัพ จำกัด

กิจกรรมเกี่ยวไดโนเสาร์

เนื้อหานิทรรศการ :พื้นที่จัดแสดงตัวโชว์ ไดโนเสาร์ กิจกรรมหลุมหลุดฟอสซิล

บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน

รอข้อมูลชื่อนิทรรศการ

เนื้อหานิทรรศการ :เสริมทักษะศักยภาพการเรียนรู้

บริษัท เทโร เพอร์ฟอร์แมนซ์ คอร์ส

เสริมทักษะทางอารมณ์​ EQ ด้วยดนตรี

เนื้อหานิทรรศการ :เล่นดนตรีอย่างมีความสุ ขเพราะใคร ก็เล่นได้

สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (...)

เปิดโลกบรรจุภัณฑ์กับ TIPMSE”

เนื้อหานิทรรศการ :เรียนรู้เรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ในชีวิตประจำวันทั้ง 5 ประเภท คือ แก้ว กระดาษ พลาสติก กระป๋อง และกล่องเครื่องดื่ม ภายใต้แนวคิด Circular Economy of Packing 

บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด(มหาชน)

บ้านปลา SCGC”

สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร

รถพิพิธภัณฑ์สัญจร

บริษัท อิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

เสริมทักษะศักยภาพการเรียนรู้

มูลนิธิ สภาสมาคม สมาคม

สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท.)

“Sustainable Development Growth”

เนื้อหานิทรรศการ : เป็นการนำเทคโนโลยี  iot มาจัดทำด้านการเกษตร

มูลนิธิหุ่นสายเสมาศิลปะเพื่อสังคม

“Art of Nature”

เนื้อหานิทรรศการ : กิจกรรมที่สื่อสารการดำเนินงานซึ่งมีการทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น นำมาจัดแสดงให้ชมกันในครั้งนี้ด้วยแนวคิด  Art of Nature เพื่อส่งเสริมเป็นนวัตกรรมงานสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ ด้วยงานประดิษฐ์ และวิทยาศาสตร์ 

พิพิธภัณฑ์ของเล่นพื้นบ้านรุ่งอรุณทวีวัฒนา

สื่อของเล่นไม้เพื่อการพัฒนาเด็กรอบด้าน

เนื้อหานิทรรศการ : จัดแสดงของเล่นเพื่อสื่อถึงงานศิลปะหัตถกรรม, หลักการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์, การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, การเล่นเพื่อเชื่อมโยงเรื่องอุบัติเหตุจากทางน้ำ, บก และตกจากที่สูง

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

บูธการแข่งขัน

มูลนิธิ สภาสมาคม สมาคม

ประเทศออสเตรเลีย
(Australia)

หน่วยงาน

 • Australian Embassy Thailand
 • Questacon – The National Science and Technology Centre

“Fascinating Science Exhibition: หลงใหลได้วิทย์

เนื้อหานิทรรศการ : นิทรรศการแบบ interactive ที่จัดแสดงถึงการทดสอบนานาทักษะของมนุษย์ การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล ความมีตรรกะในการแก้ปัญหา ความสามารถด้านเชาว์ปัญญา การลองผิดลองถูกเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างบูรณาการและทักษะการตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผล 

สาธารณรัฐประชาชนจีน
(China)

หน่วยงาน

 • Embassy of People’s Republic of China
 • Chinese Academy of Sciences Innovation Cooperation Center Bangkok (CASICCB)
 • China-ASEAN Technology Transfer Center (CATTC)
 • Guangxi Science & Technology Museum

เนื้อหานิทรรศการ : นิทรรศการ ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศจีน จากหน่วยงาน Chinese Academy of Sciences Innovation Cooperation Center Bangkok (CASICCB) และ China ASEAN Technology Transfer Center (CATTC) รวมถึงทุนการศึกษาสำหรับศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 

ราชอาณาจักรเดนมาร์ก (Denmark)

หน่วยงาน

 • The Royal Danish Embassy 
 • LEGO®️ Education

เนื้อหานิทรรศการ : นิทรรศการที่ส่งเสริมการบูรณาการในด้านวิทยาการคำนวณร่วมกับศิลปะและวิทยาศาสตร์กายภาพ เช่น การฝึกเขียนหุ่นยนต์เบื้องต้น โดยต้องใช้ความรู้ด้านวิทยาการคำนวณและวิทยาศาสตร์กายภาพ ร่วมกับการออกแบบผสมผสานกับศิลปะการเรียนรู้ด้าน STEAM โดยการเรียนรู้ผ่านการจำลองการเคลื่อนไหวต่าง ผ่านกิจกรรมด้วยตัวต่อเลโก้

ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)

หน่วยงาน

 • The Embassy of Malaysia

สาธารณรัฐฝรั่งเศส (France)

หน่วยงาน

 • The French Embassy in Thailand
 • French Research Institute for Development (IRD)
 • French National Centre for Scientific Research (CNRS)
 • French National Agency for Research (ANR)
 • Thailand International Cooperation Agency (TICA)
 • Kasetsart University (KU)
 • Faculty of Veterinary Technology, Kasetsart University
 • French Centre for International Cooperation in Agronomy Research Development (CIRAD)
 • Mahidol University (MU)
 • GREASE Network
 • MUSE Université de Montpellier
 • French National Institute for Health and Medical Research (INSERM)
 • Southeast Asia – Europe Joint Funding Scheme for Research and Innovation
 • Thai Ministry of Public Health
 • Nanthaburi National Park
 • National Chiayi University
 • Institut Francais
 • Alliance Française in Bangkok
 • TARGO
 • Oculus by Facebook

“Black Carbon: The Dark Side of Human Activities, The Saethong experience: 10 years of Collaboration Research Project in Community Health and Biodiversity และ Revivre Notre-Dame (Rebuild Notre Dame)”

เนื้อหานิทรรศการ : จัดแสดงเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ สัตว์และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดู Virtual reality (VR) การฟื้นฟูวิหารนอเทรอดามที่ปารีสหลังการเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่

ประเทศญี่ปุ่น (Japan)

หน่วยงาน

 • Embassy of Japan in Thailand
 • Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)
 • Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)
 • Japan International Research Center of Agriculture Science (JIRCAS)
 • Tokyo Tech ANNEX Bangkok 
 • Tokyo Institute of Technology (TITECH)
 • Kyoto University, ASEAN Center 
 • Japan-ASEAN Science, Technology and Innovation Platform (JASTIP)
 • Japan International Cooperation Agency (JICA)
 • Asian Institute of Technology (AIT) 
 • National Institute of Information and Communications Technology (NICT)
 • National Space Policy Secretariat, Cabinet Office, Government of Japan
 • Cabinet Office, Government of Japan
 • Ministry of Internal Affairs and Communications, Government of Japan
 • Japan Science and Technology Agency (JST)
 • Tokyo Metropolitan Industrial Technology Research Institute (TIRI) 
 • Thai Nichi Institute of Technology (TNI)
 • Agriculture, Forestry  and Fisheries Research Council (AFFRC)

เนื้อหานิทรรศการ : นิทรรศการและกิจกรรมนำเสนอนวัตกรรมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีหลากหลายด้านของประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมอันเป็นผลพวงจากความคิดสร้างสรรค์ในพัฒนาเทคโนโลยีด้านอวกาศ ดิจิตอล ICT และ นวัตกรรมการขนส่ง เป็นต้น

สหพันธรัฐรัสเซีย (Russia)

หน่วยงาน

 • The Embassy of the Russian Federation
 • GLAVKOSMOS

กิจกรรมอบรมเสวนาด้านพลังงานสะอาด การหมุนเวียนทรัพยากรและการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน 

ประเทศมองโกเลีย (Mongolia)

หน่วยงาน

 • The Embassy of Mongolia 
 • Ministry of Education and Science

เนื้อหานิทรรศการ : ชิ้นงานชุดตัวต่อของเล่นปริศนาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของมองโกเลีย คิดค้นขึ้นโดยนายทูเมน อุลซิ ศิลปินและนักแกะสลักชาวมองโกเลีย ได้ออกแบบและประดิษฐ์ชุดตัวต่อปริศนามากกว่า 2,445 ชุด โดยได้นำมาจัดแสดงในประเทศไทยจำนวนกว่า 40 ชุด  ชุดชิ้นงาน นี้เป็นการผสมผสานทักษะในการประดิษฐ์และการออกแบบที่สอดคล้องกับความสามารถพิเศษของ 

ราชอาณาจักรสวีเดน (Sweden)

หน่วยงาน 

 • The Embassy of Sweden 
 • Aksorn NEX Co.,Ltd.
 • IKEA THAILAND
 • Tetra Pak (Thailand) Limited

เนื้อหานิทรรศการ : จัดแสดง นิทรรศการภายใต้แนวคิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย

นิทรรศการเรื่องการจัดการของเสียนิทรรศการเกี่ยวกับการศึกษา STEAM (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม ศิลปะ และคณิตศาสตร์) กับ Strawbees – อุปกรณ์สำหรับห้องเรียน STEAM อย่างสมบูรณ์การจัดแสดงผลิตภัณฑ์รีไซเคิลจากกล่องเครื่องดื่ม

หน่วยงานต่างประเทศ