มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจําปี 2567

NATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY FAIR 2024

16 - 25
สิงหาคม 2567
9.00 - 19.00 น.
Hall 9-12
อิมแพ็ค เมืองทองธานี
16 - 25
สิงหาคม 2567
9.00 - 19.00 น.

อิมแพ็ค เมืองทองธานี

About Us

กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปี เพื่อการเฉลิมฉลองในโอกาสวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในวันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี ซึ่งถือเป็นโอกาสสําคัญในการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ในฐานะ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”

สำหรับการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2567 จัดขึ้นภายใต้
แนวคิด “FUTURE SCIENCE COMMUNITY FOR ALL” ตั้งแต่วันที่ 16 – 25 สิงหาคม 2567
เวลา 9.00-19.00 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคาร 9-12

โรงเรียน นักเรียนและผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Highlight Exhibitions

Floor Plan

View full size
ARCHWAY
DIRECTORY BOARD
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรต
หน่วยงาน อว.
หน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานเอกชน
สมาคม/มูลนิธ
AI : Trick or Truth : The Multiverse of Al
ต้องรอด! ในดินแดนสุดขั้ว Extreme Life on Extreme Land
Sustainable ญavilion
หน่วยงานต่างประเทศ
NETDRAGON
ลานจัดแสดงผลงานโครงงานสิ่งประดิษฐ์ ภาพวาดหรือภาพถ่ายทางวิทยาศาสตร
อาชีพแปลกด้าน STEM
เวทีกลาง
ปิโตรเคมีปั้นแต่งโลก Petrosculpt : Petrochemical Sculpting the World
Science Lab
ลานจำหน่ายสินค้า สื่อวิทยาศาสตร์
ภาพถ่ายชุด พิทักษ์โลก พิทักษ์เรา
NSM Souvenir
Rest Area
ห้องประชุมและสัมมนา

Daily Highlight Activities

กิจกรรมเวทีกลาง 17 Aug 2024


09.00 - 17.30 น.
พิธีเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2567และพิธีมอบโล่ขอบคุณหน่วยงานร่วมจัด
17.30 - 18.30 น.
พิธีมอบรางวัลกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-มูลนิธิเอสซีจี

Seminar 17 Aug 2024


NST Activities

กิจกรรมอบรม/สัมมนา
ตรวจสอบตารางกิจกรรม
ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์
(Science Lab)
ตรวจสอบตารางกิจกรรม
กิจกรรมเวทีกลาง
ตรวจสอบตารางกิจกรรม
ลานจัดแสดงและ
ประกวดผลงานทางวิทยาศาสตร์

อบรมสัมมนาและเสวนาวิชาการ ประจำปี 2567

Select
17 Aug 2024
18 Aug 2024
19 Aug 2024
21 Aug 2024
24 Aug 2024
25 Aug 2024

Family Plearn Science: เล่น เรียน รู้ วิทยาศาสตร์ผ่านของเล่น Automata

สร้างสรรค์ผลงาน Automata Toy พร้อมเรียนรู้หลักการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และทักษะของการประดิษฐ์ (Maker) ด้วยการประดิษฐ์ของเล่น Automata Toys เคลื่อนกลดลใจ
วันที่:
วันเสาร์ ที่ 17 สิงหาคม 2567
เวลา:
13.00 – 16.00 น.
รูปแบบ:
Onsite
สถานที่:
ห้อง Phoenix 4
กลุ่มเป้าหมาย:
เยาวชน และประชาชนทั่วไป
ค่าลงทะเบียน:
200 บาท/ครอบครัว

กิจกรรมห้องทดลองวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2567

กิจกรรมมีทุกรอบเวลา
10.00 น.
11.00 น.
13.00 น.
14.00 น.
15.00 น.
16.00 น.

Lab 1 เส้นสายลายใบ (The Leaf Detective)

เรียนรู้ส่วนประกอบต่างๆของใบไม้ ความสำคัญของใบไม้ในกระบวนการต่างๆของพืช การปรับตัวเพื่ออยู่รอดของใบไม้ และการจำแนกประเภทของใบไม้จากการสังเกตลักษณะภายนอกแบบง่าย

Lab 2 Science in Herb เลิฟสมุนไพร

สนุุกกับการทดลอง และสร้างกลิ่นหอม สดชื่น จากสมุนไพรธรรมชาติที่เลือกสรรค์ด้วยตัวคุณเอง

Lab 3 มหัศจรรย์แห่งสีกับเคมีใกล้ตัว
(Miracle of color in Chemistrty)

สนุกสนานไปพร้อมกับการเรียนรู้เรื่องการวัดค่า pH ของสารต่าง ๆ ใกล้ตัว และสีที่เปลี่ยนไปตามค่า pH พร้อมทั้งการเตรียม indicator เองจากพืชธรรมชาติ

Lab 4 มหัศจรรย์ของสวนขวด
(Miracle of Terrarium)

มหัศจรรย์ระบบนิเวศสีเขียวในขวดแก้วที่สวยงาม เรียนรู้ระบบนิเวศต่างๆ รวมถึงการเลือกต้นไม้ในขวดสำหรับทำสวนจิ๋ว ด้วยการจำลองธรรมชาติในสวนขวด

Lab 5 สืบคดีปริศนา ตามหาเจ้าแมวน้อย
(The missing cat)

เรียนรู้หลักการเคลื่อนไหวของหุ่น พร้อมประกอบมอเตอร์เซอร์โว ควบคุมการทำงานผ่านการเขียนโปรแกรมโดยใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ micro:bit

Lab 6 หุ่นยนต์กระดาษสมองกล
(Microbot:bit Puppet Robot)

สวมบทบาทเป็นนักนิติวิทยาศาสตร์ ตามหาแมวน้อยที่หายไป ด้วยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย

ตารางกิจกรรมเวทีกลาง ประจำปี 2567

Select
17 Aug 2024
18 Aug 2024
19 Aug 2024
20 Aug 2024
21 Aug 2024
22 Aug 2024
23 Aug 2024
24 Aug 2024
25 Aug 2024

กิจกรรมเวทีกลาง 17 Aug 2024


09.00 - 17.30 น.
พิธีเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2567และพิธีมอบโล่ขอบคุณหน่วยงานร่วมจัด
17.30 - 18.30 น.
พิธีมอบรางวัลกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-มูลนิธิเอสซีจี

Partnership Activities

21
หน่วยงาน
หน่วยงานสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
Read more
26
หน่วยงาน
จากภาครัฐ
Read more
9
หน่วยงาน
จากภาคเอกชน
Read more
8
หน่วยงาน
จากมูลนิธิ สภาสมาคม
Read more
37
หน่วยงาน
จาก 9 ประเทศ
Read more
5
หน่วยงาน
ร่วมสนับสนุนนิทรรศการ
และกิจกรรมภายในงาน
Read more

Contact us

สำนักบริการผู้เข้าชม องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

เกี่ยวกับ อพวช.

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2538 เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อมีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาและจัดการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และศูนย์การเรียนรู้ ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ซึ่งพิพิธภัณฑ์ทั้งหมดตั้งอยู่ ณ เทคโนธานี ถนนเลียบคลองห้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

(02) 577-9960

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจําปี 2567

NATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY FAIR 2024