มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจําปี 2567

NATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY FAIR 2024

16 - 25
สิงหาคม 2567
9.00 - 19.00 น.
Hall 9-12
อิมแพ็ค เมืองทองธานี
16 - 25
สิงหาคม 2567
9.00 - 19.00 น.

อิมแพ็ค เมืองทองธานี

เกี่ยวกับเรา

กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปี เพื่อการเฉลิมฉลองในโอกาส
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในวันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี ซึ่งถือเป็นโอกาสสําคัญในการเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ในฐานะ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และการเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ในฐานะ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”

สำหรับการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2567 จัดขึ้นภายใต้
แนวคิด “FUTURE SCIENCE COMMUNITY FOR ALL” ตั้งแต่วันที่ 16 – 25 สิงหาคม 2567
เวลา 9.00-19.00 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคาร 9-12

โรงเรียน นักเรียนและผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Highlight Exhibitions

Floor Plan

ดูรูปเต็ม
ARCHWAY
DIRECTORY BOARD
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรต
หน่วยงาน อว.
หน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานเอกชน
สมาคม/มูลนิธ
AI : Trick or Truth : The Multiverse of Al
ต้องรอด! ในดินแดนสุดขั้ว Extreme Life on Extreme Land
Sustainable ญavilion
หน่วยงานต่างประเทศ
NETDRAGON
ลานจัดแสดงผลงานโครงงานสิ่งประดิษฐ์ ภาพวาดหรือภาพถ่ายทางวิทยาศาสตร
อาชีพแปลกด้าน STEM
เวทีกลาง
ปิโตรเคมีปั้นแต่งโลก Petrosculpt : Petrochemical Sculpting the World
Science Lab
ลานจำหน่ายสินค้า สื่อวิทยาศาสตร์
ภาพถ่ายชุด พิทักษ์โลก พิทักษ์เรา
NSM Souvenir
Rest Area
ห้องประชุมและสัมมนา

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจําปี 2567

NATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY FAIR 2024