นิทรรศการวิทย์ คิด เพื่อ คุณ
(Basic Science for All)

จากสิ่งต่าง ๆ ที่พบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน ล้วนมีการคิดค้นขึ้นโดยมีวิทยาศาสตร์พื้นฐานเป็นแนวคิด

ร่วมเฉลิมฉลอง ปีสากลแห่งวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ International Year of Basic Sciences for Sustainable Development 2022 (IYBSSD 2022) ทำความเข้าใจและเรียนรู้พื้นฐานธรรมชาติเกี่ยวกับ Basic  Science นำไปสู่การทดลองแก้ปัญหาและต่อยอดในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน ประกอบด้วย

โซนที่ 1   แนวคิดและความสำคัญของ Basic Science

โซนที่ 2    วิทย์ชิดฉัน ทดลองใช้หรือสังเกตด้วยตนเอง แก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันโดย                  ใช้ Basic Science เป็นพื้นฐาน

โซนที่ 3 วิทย์คิด เพื่อ คุณ นำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ใน 5 สาขา                    ประกอบด้วย Transportation, Robotic and Automation, Smart Farming,                และ Bio and Nano Technology