นิทรรศการเทิดพระเกียรติ
(The Royal Pavilion)

นำเสนอ และจัดแสดงพระอัจฉริยภาพ “พระราชบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” รวมถึงนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงมีคุณูปการต่องานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการศึกษาของประเทศไทย ประกอบด้วย 

พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช
“พระราชบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

ชมวิทยาการและพัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 4 พระปรีชาสามารถในการพัฒนาประเทศ ด้วยกระบวนการศึกษาเรียนรู้ องค์ความรู้ทางด้านภาษาและวิทยาการ พร้อมจัดแสดงสุริยุปราคา วิทยาการภาพถ่าย เหรียญกษาปณ์ และเงินตรา  

พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
“พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” 

กษัตริย์ผู้ทรงนำศิลปะในการถ่ายภาพมาใช้เพื่อการพัฒนาประเทศ กษัตริย์จิตกรแสง ชมพระอัจฉริยภาพ และความสนพระทัยด้านการถ่ายภาพสู่โครงการในพระราชดำริฯ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 

พระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กษัตริย์จิตกรนักสื่อสาร ชมพระราชปณิธานการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้แก่ ประชาชน และชมภาพฝีพระหัตถ์ พร้อมกิจกรรมการออกแบบโปสต์การ์ด 

พระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพของพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

ชมพระราชดำริในการสร้างคุณค่าด้านหัตถกรรมพื้นบ้านด้านงานปั้น จากศูนย์ศิลปาชีพ เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยไว้เป็นมรดกของปวงชน ชาวไทย และเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในการสร้างสรรค์ผลงานดินปั้น นำไปสู่การสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ราษฎร 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

เจ้าฟ้านักบันทึกเรื่องราวสู่ความสัมพันธ์ทางการทูต ชมพระอัจฉริยภาพ และความสนพระทัยด้านการเล่าเรื่องราวผ่านการจดบันทึกข้อความ เมื่อทรงประพาสต่างประเทศ พร้อมร่วมสนุกในกิจกรรมทาสมุดโน้ตเพื่อจดบันทึก 

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ต้นแบบนักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ของคนไทย องค์ศิลปินเจ้าฟ้า นักวิทยาศาสตร์ ผู้เปี่ยมล้นด้วยอัจฉริยภาพทั้งด้านศาสตร์และศิลป์อย่างสมดุล ชมนิทรรศการที่แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณด้านงานวิทยาศาสตร์ เพื่อวางรากฐานงานด้านการบำบัดโรคมะเร็งสำหรับคนไทย รวมทั้งงานด้านวาดภาพศิลป์ฝีพระหัตถ์อันวิจิตร และทรงคุณค่า