กิจกรรมในงาน

Activities & Event

Activities that will make us look at the world of science, technology, and tools. and various devices around us amazingly and get to know science to explain the possibility of those stories as to how they occur under the creative concept of science technology and innovation Combined with art in the corner of driving development “Creative Economy” (Creative Economy) of the country

Science lab activities
National Science and Technology Fair 2023

Learn various laws and phenomena governing electric fields, magnetic fields, and gravitational fields; Understand the concept of force related to each type of field; Engage in enjoyable experiments to enhance your understanding and enjoyment of science.

Explore the components of flowers, types and how to maintain the flowers to remain beautiful for a long period; Observe a diverse range of flowers and be creative by crafting your own floral souvenirs.

Using Automata techniques to create the Thai traditional toys that are inspired by a Thai shadow puppet; Engage in the fundamental science of pulling and pivoting through the process of creativity and invention and hands-on creation of these toys.

Raise the environmental awareness which is relevant to our daily life through STEM Education. Learn the properties of carbon dioxide and acid rain.

Get to know the principle of operation of LED lights, basic electrical circuits, how to design a lamp or flashlight which can be used in everyday life.

Practice coding skills for controlling a robot through Arduino Board; engage with an endurance and power fight by the development of a ZUMO robot.

Center stage activity schedule National Science and Technology Fair 2023
Between Friday 11 – Sunday 20 August 2023
at IMPACT Exhibition and Convention Center, Muang Thong Thani, Building 9 – 11

11 Aug 2566

09:00-18.00น. : พิธีเปิด

18.30-19.00น. : พิธีมอลโล่ขอบคุณหน่วยงานร่วมจัด 

 

12 Aug 2566

11:00-12.00น. : กิจกรรม Myth Buster

12.00-12.30น. : กิจกรรม Sci show ประกอบดนตรี

13.00-13.30น. : การแสดงหุ่น เรื่องเนื้อของดาวอังคาร

14.00-15.00น. : มอบรางวัลเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์

15.00-16.00น. : กิจกรรม Drawing Scientist in Cartoon : วาดรูปสดการ์ตูนนักวิทยาศาสตร์

16.00-17.30น. : การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย

 

13 Aug 2566

09:00-12.00น. : Let’s Communication กับ YTSA

12.00-13.00น. : กิจกรรม How to Manga in Science Cartoon : การวาดการ์ตูน วิทยาศาสตร์ในรูปแบบมังงะ Universal Drugs by PeatoYO!

13.00-16.00น. : เสวนามุดกับดักไขความลับ พืชนักค่า

16.00-17.30น. : พิธีมอบรางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับ ม.ต้น

14 Aug 2566

10:00-11.00น. : Technology for Global Crisis

11.00-12.00น. : กิจกรรม Drawing Scientist in Cartoon : วาดรูปสดการ์ตูน นักวิทยาศาสตร์

11.00-12.00น. : กิจกรรมแถลงข่าว ScIAM Meta Museum (Beta)

16.00-17.00น. : พิธีมอบรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมฯ ระดับประถม

 

15 Aug 2566

15:00-16.00น. : พิธีมอบรางวัลการจัดกิจกรรมดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน (CAAS)

18.00-19:00น. : ซ้อมพิธีมอบรางวัลการประกวดแข่งขันโครงการ EGAT Green seed Influencer&Talk

 

16 Aug 2566
17 Aug 2566

10:00-11.00น. : เสวนาเรื่อง Secret of Bueaty

11.00-12.00น. : พิธีมอบรางวัลประกาศรางวัลนักวิทย์อาวุโสและครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี 66

12.00-13.00น. : Drawing Scientist in Cartoon : วาดรูปสดการ์ตูนนักวิทยาศาสตร์

13.00-14.00น. : กิจกรรมมอบเกียรติบัตร งาน SIT
(รอบ 2)

18 Aug 2566

10:00-15.00น. : การแข่งขัน Astro Challenge รอบชิงนะเลิศ

15.00-17.00น. : Game Development and Game Education in Sweden

17.30-18.30น. : พิธีมอบรางวัลการประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์-มูลนิธิเอสซีจี

18.30-19.00น. : set up สนามแข่งขัน Robocon

 

19 Aug 2566

10:00-15.00น. : การแข่งขันหุ่นยนต์ Robocon

18:00-19.00น. : ซ้อมการประกวดแข่งขัน Innovation Science Toys competition : Telling Proverb through Automata Toys

20 Aug 2566

09:00-15.00น. : การประกวดแข่งขัน Innovation Science Toys
competition : Telling Proverb through Automata Toys รอบชิงชนะเลิศ

14.00-15.00น. : มอบรางวัล NSM JSI และเสวนากิจกรรม NSM JSI 2023
(ตะลุยดินแดนมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2566)

15.00-15.30น. : ละครสั้น บีอีซีเทโรมิวสิค

14.00-15.00น. : มอบรางวัลเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์

15.30-17.00น. : งานความร่วมมือ บริษัลมัลติซายเทค

16.00-17.30น. : พิธีมอบรางวัลการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย

 

 

Workshop and Seminar

Workshop: Play & Learn: Board Game for Museum

o Date: Sunday 13 August 2023
o Time: 09:30 – 18:00 hrs.
o Format: Onsite
o Location: Phoenix 2 meeting room
o Target Group: teachers, instructors, educators in

museums and learning centres
o Participants Numbers: onsite 40 people

Seminar: Open the trap, Unveil the secret of predatory plants.

o Date: Sunday 13 August 2023 o Time: 13:00 – 15:00 hrs.
o Format: Hybrid
o Location: Onsite Main Stage

Online via Facebook: NST Fair / Facebook: RAMA9 MUSEUM o Target Group: general public
o Participants Numbers: onsite 100 people

Seminar: Art and Science Behind the Scenes 

o Date:Wednesday16August2023
o Time:09:00-12:00hrs.
o Format:Hybrid
o Location: Onsite Phoenix 3 meeting room

Online via Facebook: NSM Thailand/ Facebook: Information

Technology Museum
o TargetGroup:secondaryschoolstudents,universitystudents

and general public
o ParticipantsNumbers:onsite50people

Workshop: Master Kitchen: Talk, Try and Taste

  o Date:Saturday19August2023
  o Time:09:00-12:00hrs.SustainableFood
  o 13:00 – 16:00 hrs. Authentic Thai desserto Format:Onsite
  o Location: Phoenix 2 meeting room
  o TargetGroup:familiesandgeneralpublic
  o ParticipantsNumbers:10families

  (maximum 4 people per family)

  Seminar: A – Z Tech Talk

  o Date:Saturday19August2023
  o Time:13:00-16:00hrs.
  o Format:Hybrid
  o Location:OnsitePhoenix3meetingroom

  Online via Facebook: NST Fair / Facebook: Information

  Technology Museum
  o TargetGroup:secondaryschoolstudents,universityand

  general public
  o ParticipantsNumbers:onsite50people

  Activity: NSM JSI 2023: Explore National Science and Technology Fair 2023​

  o Date:Sunday20August2023
  o Time:14:00-15:00hrs.

  o Format:Hybrid
  o Location:OnsiteMainStage

  Online via Facebook: NST Fair
  o TargetGroup:youthandgeneralpublic o ParticipantsNumbers:onsite100people

  Seminar: The Future is Now

  o Date: Saturday 12 August 2023
  o Time: 13:00 – 16:00 hrs.
  o Format: Hybrid
  o Location: Onsite Phoenix 3 meeting room Online via Facebook: NST Fair, Facebook: Information Technology Museum
  o Target Group: secondary school students, university and general public

  o Participants number: onsite 50 people

  Seminar: Let’s communicate science by Young Thai Science Ambassador

  o Date:Sunday13August2023
  o Time:09:30-12:00hrs.

  o Format:Hybrid
  o Location:OnsiteMainStage

  Online via Facebook: NST Fair/ Facebook: YTSA
  o TargetGroup:secondaryschoolstudents,university

  and public
  o ParticipantsNumbers:onsite100people

  Workshop: Family Play Learning:
  Play and learn science through Automata toy “take a sledgehammer to crack a walnut”

  o Date: Sunday 13 August 2023
  o Time: 09:00 – 12:00 hrs.
  o Format: Onsite
  o Location: Phoenix 3 meeting room
  o Target Group: general public (age up to 6 years old)
  o Participants Numbers: 15 families (max 3 people per family)

  Workshop: Family Play Learning:
  Play and learn science through Automata toy
  “gum up the works”

  o Date: Sunday 13 August 2023
  o Time: 13:00 – 16:00 hrs.
  o Format: Onsite
  o Location: Phoenix 3 meeting room
  o Target Group: general public (age up to 6 years old)
  o Participants Numbers: 15 families (max 3 people per family)

  Seminar: The 7th Symposium on Science Festival 2023: Museums in Times of Climate and Ecological Crisis.​

  o Date: Tuesday 15 August 2023
  o Time: 08:30 – 16:00 hrs.

  o Format: Hybrid
  o Location: Onsite Phoenix 2 meeting room

  Online via Facebook: NSM Thailand
  o Target Group: museum/centers educators, university

  students, teachers, instructors and general public o Participants Numbers: onsite 50 people

  เสวนาวิชาการ เรื่อง Language of Beauty
  “ศาสตร์ในความงาม ศิลป์ในการสื่อสาร สู่อาชีพอนาคต”
  • วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 
  • เวลา: 10.00 – 11.00 น.
  • รูปแบบ: Onsite และ Online ที่ Facebook: NST Fair
  • สถานที่: เวทีกลาง
  • กลุ่มเป้าหมาย: เยาวชนระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป
  • จำนวน: Onsite 200 คน
  Workshop: LEGO® Education SPIKETM Prime® Education SPIKETM Prime

  Date:Friday18August2023
  o Time:09:00-12:00hrs.
  o Format:Onsite
  o Location: Phoenix 3 meeting room o TargetGroup:educators

  o Participants Numbers: 15 groups (3 people in each group)

  Workshop: LEGO® Education SPIKETM Prime
  ® Education SPIKETM Essential

  o Date:Friday18August2023
  o Time:09:00-12:00hrs.
  o Format:Onsite
  o Location: Phoenix 3 meeting room o TargetGroup:educators

  o Participants Numbers: 15 groups (3 people in each group)

   

  ASPAC Masterclass for Emerging Leaders (AMEL)
  Curating in the Time of Climate and Ecological Crisis

  o Date:15-18August2023
  o Time:09:00-17:00hrs.
  o Format:Onsite
  o Location: Phoenix 2 meeting room
  o Target Group: ASPAC Members only (closed group) o ParticipantsNumbers:onsite30people