นิทรรศการและกิจกรรม

“มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564” เป็นการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หน่วยงานภาครัฐ มูลนิธิ สมาคม สภาสมาคม หน่วยงานเอกชน และหน่วยงานต่างประเทศ ประกอบด้วย

นิทรรศการหลัก (Main Pavilion)

 • นิทรรศการเทิดพระเกียรติ (Royal Pavilion)
 • นิทรรศการหนึ่งเรียบง่าย หลายคุณอนันต์ (Simple Machine)
 • นิทรรศการโลกดิจิทัลไร้พรมแดนกับเทคโนโลยี 5G (Experience the Limitless Life with 5G)
 • นิทรรศการภารกิจข้ามดวงดาว (Space Odyssey)
 • นิทรรศการหมื่นจินตนาการ ล้านความรู้ (Science Fiction Fun and Knowledge)
 • นิทรรศการโครงร่างสร้างเรื่อง (Skeleton)
 • นิทรรศการดินแดนผักและผลไม้ (Fruit and Veggie Land)
 • นิทรรศการ Maker space : สู่นวัตกรรมเพื่ออนาคต (Maker space: Make the future)
 • นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ “จากท้องนทีสู่ห้วงสมุทร, สายน้ำกับสายสัมพันธ์ของชีวิต” (International Photo Exhibition on River and Ocean, Connecting Water to Life”)
 • นิทรรศการ เพลิน | ไทย | ทอย (PLEARN Thai Toy)

นิทรรศการแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

 • นิทรรศการจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
  จำนวน ๓๑ หน่วยงาน
 • นิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐ จำนวน ๑๔ หน่วยงาน
 • นิทรรศการจากหน่วยงานภาคเอกชน จำนวน ๙ หน่วยงาน
 • นิทรรศการจากมูลนิธิ สภาสมาคม สมาคม จำนวน ๕ หน่วยงาน
 • นิทรรศการจากหน่วยงานต่างประเทศ จำนวน ๖ ประเทศ ๒๑ หน่วยงาน

กิจกรรมสําหรับเยาวชน

 • ผลงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ / ครูวิทยาศาสตร์ เพื่อรับรางวัล Prime Ministers Science Award 2021
 • ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ ทั้งแบบห้องทดลองจริง และรูปแบบออนไลน์ (Science Lab)
 • กิจกรรมเวทีกลาง (Main Stage Activities)
 • ลานประกวดกิจกรรมแข่งขันของเล่นทางวิทยาศาสตร์ (Science Toy Making Competition Space)
 • ลานประกวดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน (Student Science Project Arena)
 • การแข่งขันโครงการ U2T HACKATHON 2021

กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • การประชุม สัมมนา ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
 • งานจัดแสดงผลงาน การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

นิทรรศการและกิจกรรม

“มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564” เป็นการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หน่วยงานภาครัฐ มูลนิธิ สมาคม สภาสมาคม หน่วยงานเอกชน และหน่วยงานต่างประเทศ ประกอบด้วย

นิทรรศการหลัก (Main Pavilion)

 • นิทรรศการเทิดพระเกียรติ (Royal Pavilion)
 • นิทรรศการหนึ่งเรียบง่าย หลายคุณอนันต์ (Simple Machine)
 • นิทรรศการโลกดิจิทัลไร้พรมแดนกับเทคโนโลยี 5G (Experience the Limitless Life with 5G)
 • นิทรรศการภารกิจข้ามดวงดาว (Space Odyssey)
 • นิทรรศการหมื่นจินตนาการ ล้านความรู้ (Science Fiction Fun and Knowledge)
 • นิทรรศการโครงร่างสร้างเรื่อง (Skeleton)
 • นิทรรศการดินแดนผักและผลไม้ (Fruit and Veggie Land)
 • นิทรรศการ Maker space : สู่นวัตกรรมเพื่ออนาคต (Maker space: Make the future)
 • นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ “จากท้องนทีสู่ห้วงสมุทร, สายน้ำกับสายสัมพันธ์ของชีวิต” (International Photo Exhibition on River and Ocean, Connecting Water to Life”)
 • นิทรรศการ เพลิน | ไทย | ทอย (PLEARN Thai Toy)

นิทรรศการแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • นิทรรศการจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
  จำนวน ๓๑ หน่วยงาน
 • นิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐ จำนวน ๑๔ หน่วยงาน
 • นิทรรศการจากหน่วยงานภาคเอกชน จำนวน ๙ หน่วยงาน
 • นิทรรศการจากมูลนิธิ สภาสมาคม สมาคม จำนวน ๕ หน่วยงาน
 • นิทรรศการจากหน่วยงานต่างประเทศ จำนวน ๖ ประเทศ ๒๑ หน่วยงาน

กิจกรรมสําหรับเยาวชน

 • ผลงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ / ครูวิทยาศาสตร์ เพื่อรับรางวัล Prime Ministers Science Award 2021
 • ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ ทั้งแบบห้องทดลองจริง และรูปแบบออนไลน์ (Science Lab)
 • กิจกรรมเวทีกลาง (Main Stage Activities)
 • ลานประกวดกิจกรรมแข่งขันของเล่นทางวิทยาศาสตร์ (Science Toy Making Competition Space)
 • ลานประกวดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน (Student Science Project Arena)
 • การแข่งขันโครงการ U2T HACKATHON 2021

กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • การประชุม สัมมนา ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
 • การแสดงสินค้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

The Royal Pavilion

นิทรรศการเทิดพระเกียรติ

“เมื่อวิทยาศาสตร์บรรจบพบศิลป์” นิทรรศการเทิดพระเกียรติ อันเปี่ยมไปด้วยคุณูปการและพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ ของกษัตริย์ไทยและพระบรมวงศานุวงศ์ ตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน

ประกอบด้วย
 • “พระราชบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
  : ชมงานด้านวิทยาศาสตร์ผสานศิลป์ ถอดรหัสภาพจากปรากฏการณ์ในอดีต ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ พร้อมสร้างสรรค์ผลงาน Inspire Science Art จากท้องฟ้าใกล้ตัว
 • “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
  : หวนรำลึกพระปรีชาสามารถศาสตร์และศิลป์ด้านดนตรี ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พร้อมกล้องรุ่นที่ทรงใช้ ส.ค.ส. พระราชทาน และเรือใบที่ทรงประดิษฐ์
 • พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
  : ชมรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยจากพระมหากรุณาธิคุณ และทดลองทำเจลแอลกอฮอล์ด้วยตนเอง
 • สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง
  : เรียนรู้วิทย์ในศิลป์จากภูมิปัญญาไทยผ่านหลากหลายลายผ้าที่เคียงคู่กับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทย
 • สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  : ชมภาพพืชอนุรักษ์ ๙ ชนิดอันทรงคุณค่า เรียนรู้และฝึกวาดภาพด้านพฤกษศาสตร์
 • สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
  : ชื่นชมชุดภาพวาดฝีพระหัตถ์ “หลากลาย หลายชีวิต” (Various Pattern; Diversity of Life) พร้อมเรียนรู้ความหลากชนิดของเสือในประเทศไทย

01

Art Science in Sound Exhibition

นิทรรศการ ศาสตร์ศิลป์ในเสียง

นิทรรศการ ศาสตร์ศิลป์ในเสียง (Art Science in Sound exhibition) ถ่ายทอดเรื่องราวของเสียงในมิติของความเป็นวิทยาศาสตร์ และเสียงในความเป็นศิลปะ ผ่านชิ้นงานปฏิสัมพันธ์ (Interactive Exhibit) และบรรยากาศในนิทรรศการที่แวดล้อมไปด้วยเสียง (Environment of Sound) อารมณ์และความรู้สึก (Mood and Tone) นิทรรศการมีเนื้อหาแบบสหวิทยาการ (Multi-Disciplinary) ที่ผสานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง) การประยุกต์ใช้เสียงทางการแพทย์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และการนำเสนอเสียงในรูปแบบของศิลปะผ่านทางการแสดงทัศนียภาพทางเสียง (Sound Scape) รวมถึง การใช้เสียงเพื่อการบำบัดในแง่ของการรักษา โดยเน้นกับประสบการณ์ของผู้ใช้งาน (Customer Journey) ผ่านชิ้นงานปฏิสัมพันธ์ และบรรยากาศของเสียงที่สัมผัสได้เพื่อการบำบัดทางด้านจิตใจ

02

Simple Machine

นิทรรศการหนึ่งเรียบง่าย หลายคุณอนันต์

นิทรรศการ “หนึ่งเรียบง่าย หลายคุณอนันต์” สร้างประสบการณ์เรียนรู้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน ในเรื่องราวของเครื่องกลอย่างง่าย ที่มีประโยชน์มากมายในชีวิตประจำวันของเรา ด้วยการเล่น เล่น เล่น และเล่น แล้วเราจะมองเครื่องจักร เครื่องกล รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ รอบตัวเราเปลี่ยนไป

03

Experience the Limitless Life with 5G

นิทรรศการโลกดิจิทัลไร้พรมแดนกับเทคโนโลยี 5G

“นิทรรศการโลกดิจิทัลไร้พรมแดนกับเทคโนโลยี 5G” ที่จะสร้างแรงบันดาลใจ พร้อมกับมอบประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสัญญาณไร้สายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และสนุกกับกิจกรรมที่จะทำให้รู้จักถึงข้อดีและข้อควรระวังเพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างแรงบัลดาลใจที่จะนำเทคโนโลยีไปพัฒนาและต่อยอดเพื่ออนาคตต่อไป

04

Space Odyssey

นิทรรศการภารกิจข้ามดวงดาว

พาคุณสำรวจกาแล็กซีผ่านเทคโนโลยีและความก้าวหน้าทางวิทยาการอวกาศ เตรียมตัวให้พร้อมกับการใช้ชีวิตเหนือพื้นโลก พร้อมออกเดินทางสู่ Deep space เพื่อค้นหาดาวดวงใหม่ ที่มีคุณสมบัติอันเหมาะสมสำหรับสิ่งมีชีวิต ในรูปแบบ Immersive Theatre อันน่าตื่นตาตื่นใจ

05

Science Fiction Fun & Knowledge

นิทรรศการหมื่นจินตนาการ ล้านความรู้

นิยายวิทยาศาสตร์ เป็นเสมือนขุมทรัพย์แห่งแนวคิดของผู้คนทั่วโลก ความท้าทาย โลดโผน ผจญภัย และจินตนาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มหัศจรรย์กว้างไกลอย่างไม่สิ้นสุด เป็นเสมือนจุดร่วมของ Art, Science and Imagination นำมาซึ่งนวัตกรรมที่พลิกวิถีชีวิตของเราอย่างมากมาย นิทรรศการชุดนี้จะพาทุกท่านท่องไปสู่โลกของนิยายวิทยาศาสตร์ที่ซึ่งส่งผลต่อจินตนาการและความรู้ของมวลมนุษยชาติในการสร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของทั้งโลก รวมถึงในเมืองไทย และได้เข้าไปรู้จักกับวิทยาศาสตร์ที่จะอธิบายความเป็นไปได้ของเรื่องราวเหล่านั้นว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร

06

Skeleton

นิทรรศการโครงร่างสร้างเรื่อง

“นิทรรศการโครงร่างสร้างเรื่อง” นำเสนอเรื่องราวอันน่ามหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตผ่านมุมมองของเรื่องราวโครงร่างของสิ่งมีชีวิตนานาชนิด ผ่านสื่อการจัดแสดง kinect exhibition & Interactive และการจัดแสดง Specimen ของสิ่งมีชีวิตที่หาชมได้ยาก เช่น โครงกระดูกวาฬขนาดใหญ่ ฟอสซิลโครงกระดูกไดเสาร์ โครงสร้างสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ชมนิทรรศการจะได้เห็นถึงความสำคัญของระบบโครงกระดูกของสิ่งมีชีวิตเรียนรู้กลไกระบบโครงกระดูกสู่แรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชน สามารถนำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ได้ในอนาคต

07

Fruit and Veggie Land

นิทรรศการดินแดนผักและผลไม้

“นิทรรศกาลปีสากลแห่งพืชผักและผลไม้” นำเสนอเรื่องราวความลับ และคุณค่าของเหล่าบรรดาพืชผักและผลไม้ พร้อมด้วยเกร็ดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และยังช่วยต่อยอดให้คุณพ่อคุณแม่สอนเด็ก ๆ ให้กินผักและผลไม้มากขึ้น ผ่านกิจกรรมแสนสนุกต่าง ๆ ภายในบูธ Fruits and Veggies Land ดินแดนผักและผลไม้

08

Maker Space: Make the Future

นิทรรศการ Maker Space : สู่นวัตกรรมเพื่ออนาคต

ทำไมต้องเป็น Maker ? ทำไมต้องทำอะไรเอง ในเมื่อโลกปัจจุบันนี้ เราสามารถหาสิ่งของ หรือบริการต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหา หรืออำนวยความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างง่ายดาย ทำให้สิ่งหนึ่งที่กำลังจะจางหายไปจากสังคมมนุษย์คือ ทักษะ และการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันด้วยตัวเอง จึงทำให้เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า หรือทุกวันนี้เราถูกฝึกให้ซื้อ ฝึกให้ใช้ มากกว่าถูกฝึกให้คิดและลงมือทำ

นิทรรศการ Maker Space จะนำพาทุกท่านก้าวเข้าสู่โลกของการฝึกทักษะ แบบ Maker เพื่อเตรียมพร้อมสู่โลกแห่งการสร้างนวัตกรรม ด้วยการ เล่น คิด ประดิษฐ์ชิ้นงาน และทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ตอบโจทย์ รวมถึงการฝึกทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นคนที่โลกแห่งอนาคตต้องการคุณ

09

International Photo Exhibition on “River and Ocean, Connecting Water to Life”

นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ "จากท้องนทีสู่ห้วงสมุทร, สายน้ำกับสายสัมพันธ์ของชีวิต"

ฉายฉากทัศน์เปิดประสบการณ์ผ่านมุมมองที่สะท้อนคุณค่าและสายสัมพันธ์อันยิ่งใหญ่ของสายน้ำ ท้องนที มหาสมุทร และทุกสรรพสิ่ง ผ่านภาพถ่ายที่ได้บันทึกเหตุการณ์และความทรงจำของผู้คนจากนานาประเทศจากโครงการการประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ประจำปี 2564 จากท้องนทีสู่ห้วงสมุทร, สายน้ำกับสายสัมพันธ์ของชีวิต (River and Ocean, Connecting Water to Life) ซึ่งที่ได้สะท้อนความหมายและคุณค่าของสายน้ำ

 • สายน้ำเชื่อมโยงผืนดินให้โลกเป็นหนึ่ง
 • สายน้ำมอบชีวิตให้ผู้คน เกิดวัฒนธรรมและวิวัฒน์เป็นอารยธรรมหลายแห่งทั่วโลก
 • สายน้ำเป็นเส้นทางในการสัญจร ขนส่งและแลกเปลี่ยนทรัพยากร เกิดเป็นความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และ
 • สายน้ำหล่อเลี้ยงสรรพสิ่งในโลก เกิดเป็นความหลากหลาย

ลองพินิจถึงคุณอนันต์ของสายน้ำนั้นมากเพียงใด
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำเพื่อคุณภาพชีวิตของเราและของโลก และส่งมอบมรดกสายน้ำให้กับคนรุ่นหลังได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

PLEARN THAI TOY

นิทรรศการ เพลิน | ไทย | ทอย

“นิทรรศการ เพลิน | ไทย | ทอย” PLEARN มาจากคำว่า PLAY + LEARN หมายถึง “เล่น” เพื่อให้เกิดการ “เรียนรู้” ภาษาไทย หมายถึง อาการที่ปล่อยอารมณ์อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ชอบใจ จนลืมนึกถึงสิ่งอื่น ภาษาอังกฤษ ตรงกับคำว่า ENJOY นิทรรศการนี้จึงใช้คำว่า PLEARN Thai Toy เพื่อการเรียนรู้ที่ควบคู่กับความสนุกสนาน เป็นนิทรรศการที่รวบรวมภูมิปัญญาในการประดิษฐ์ของเล่นไทยที่อิงหลักการทางวิทยาศาสตร์ ที่สร้างสรรค์เพื่อความสนุกควบคู่กับการเรียนรู้ ซึ่งเกิดขึ้นจากการคิดค้น การทดลอง การเล่นบนพื้นฐานหลักการทางวิทยาศาสตร์ควบคู่กับการเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี สังคม และวิถีชีวิตแบบไทย ในของเล่นต่าง ๆ อย่างผสมผสานและกลมกลืน

นิทรรศการแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยงาน สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.)
“Space Exploration and Technology” เป็นการนำเสนอรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของการส่งยานอวกาศขึ้นสู่อวกาศ และหลักการทางฟิสิกส์พื้นฐาน รวมทั้งความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอวกาศของประเทศโดยผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการจะสามารถเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์การเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์ด้วยตนเอง พร้อมทั้งการชมภาพยนตร์ในท้องฟ้าจำลอง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 เมตร โดยนำเสนอเรื่องการส่งยานอวกาศขึ้นไปสำรวจอวกาศในขั้นตอนต่าง ๆ ผ่านระบบฉายภาพแบบ Full dome
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)
“Atoms for Peace” for Everyone
การใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี เพื่อการใช้ชีวิตที่ดีกว่า
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.)
“THEOS-2”
อธิบายถึงดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา THEOS-2 และภารกิจด้าน Space infrastructure ของ GISTDA
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)
นำเสนอข้อมูล เกี่ยวกับ งาน NQI (โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ) โดย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ มีโครงการ ที่สนับสนุนห่วงโซ่ “สมุนไพรปลอดภัย” ซึ่งนำร่องด้วยการผลิตสมุนไพรฟ้าทะลายโจรที่เป็นที่สนใจกันอย่างแพร่หลายในการนำมาใช้บรรเทาและรักษาอาการจากการติดเชื้อโควิด-19 พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลภาพรวมกระบวนการในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสมุนไพรไทย
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
“DSS Edu-care Station : สถานีสุขภาพ”
นิทรรศการมุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเยาวชน โดยส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้ตามหลักวิชาการที่สื่อสารเข้าใจง่ายเพื่อกระตุ้นให้เกิดความคิดแบบวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีโอกาสเรียนรู้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์และสมุนไพรใกล้ตัวในช่วงวิกฤติสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยนำผลงานวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องของ วศ. มาเป็นสื่อหลักถ่ายทอดความรู้ผ่านการมีส่วนร่วมและการทดลอง สัมผัสตามแนวทางวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เยาวชน นักเรียน ครูและผู้ปกครอง เห็นความสำคัญในการใช้ประโยชน์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาเป็นพื้นฐานในการคิด วิเคราะห์ตลอดจนนำไปสู่การวิจัยและพัฒนาต่อยอดในอนาคต
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.)
“STEAM4INNOVATOR”
สนช. หรือ NIA ได้มุ่งมั่นในการเสริมสร้างระบบนวัตกรรมแห่งชาติ ทั้งยังส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับทักษะและความสามารถทางนวัตกรรมของเยาวชน โดยมีแผนการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรม สำหรับเยาวชนไทยที่ต้องการก้าวไปเป็นนวัตกร ผ่านกระบวนการ “STEAM4INNOVATOR” ซึ่งเป็นแนวทางจัดการเรียนรู้สมัยใหม่ที่นำความรู้ด้านธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการมาบูรณาการเข้ากับความรู้ความเข้าใจทางด้าน STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) เพื่อให้เยาวชนสามารถประยุกต์และสร้างสรรค์ผลงานบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีมิติของการประกอบธุรกิจนวัตกรรมอยู่ด้วย ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 Insight รู้ลึก รู้จริง สามารถมองเห็นปัญหาที่แท้จริง ขั้นตอนที่ 2 Wow Idea การต่อยอดความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้ได้คำตอบใหม่ที่แตกต่าง สร้างสรรค์ ทำได้จริงและมีคุณค่าเป็นที่ต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ ขั้นตอนที่ 3 Business Model การสร้างชิ้นงานตัวอย่าง การออกแบบแนวคิด และแผนบริหารจัดการทั้งหมด ซึ่งจะเกี่ยวข้องทั้งการเชื่อมโยงคน เทคโนโลยี ทรัพยากร และความหลากหลาย ไปสู่เป้าหมายที่ทำได้จริง ขั้นตอนที่ 4 Production & Diffusion การลงมือสร้างผลงานนวัตกรรมและการลงมือทำอย่างจริงจังให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมทางธุรกิจ เพื่อกระจายผลผลิตออกสู่ตลาด
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
“ฮีโร่ยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Young Green Heroes)”
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรม หนึ่งในพันธกิจที่สำคัญ คือการแก้ปัญหาท้าทายและยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการเกษตร ดังนั้น เพื่อให้กิจกรรมสอดคล้องกับการดำเนินงานของ วช. นโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. พ.ศ. 2563 – 2570 ที่มุ่งการเตรียมความพร้อม การสร้างและพัฒนาทักษะของกำลังคนของประเทศให้มีคุณภาพ และนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับ BCG Economy Model วช. จึงได้เน้น Green Economy เพื่อมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนรับรู้ เข้าใจ ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น และทราบถึงแนวปฏิบัติการดูแล รักษา และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
“SDGs : การสนับสนุนการทำแผนด้าน ววน”
สกสว. เล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอำนาจทางเศรษฐกิจ การขาดแคลนทรัพยากร ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การพัฒนาเมือง การเมือง ซึ่งทั้งหมดนี้คือ 6 Mega Trends หรือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโลก 6 ด้านที่ประเทศไทยจะต้องมีแนวทางการสร้างความรู้จากการวิจัยและการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ของระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในแต่ละด้าน เพื่อพัฒนาประเทศไทยได้อย่างเหมาะสมกับทิศทางการพัฒนาของโลก เพื่อให้แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือแผน ววน. สามารถตอบโจทย์ดังกล่าว โดยการพัฒนาด้าน ววน. ที่เหมาะสมทั้งในระดับประเทศรวมถึงระดับพื้นที่ พร้อมทั้งยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม รวมไปถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถานการณ์และการสร้างฉากทัศน์เพื่อสนับสนุนการทำแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยบูรณาการฐานข้อมูลและใช้กระบวนการ Foresight หรือการกำหนดภาพอนาคตอย่างมีส่วนร่วมมาสร้างกลไก หรือกระบวนการทำให้ความต้องการในระดับพื้นที่ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำแผนด้าน ววน. ปี 2565 ในการกำหนดประเด็นการพัฒนาที่สำคัญในระดับประเทศจากข้อมูลเป้าหมายเป็นประเด็นการพัฒนา 39 ประเด็นที่อยู่ภายใต้กรอบ 17 เป้าหมายหลัก SDGs ที่แบ่งได้เป็น 4 มิติสำคัญคือ มิติสังคม มิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อมและมิติสันติภาพและความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ดังนั้น การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถานการณ์และการสร้างฉากทัศน์ เพื่อสนับสนุนการทำแผนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ของ สกสว. จึงถือเป็นก้าวสำคัญของการสร้างภูมิคุ้มกันในการเผชิญหน้ากับความท้าทาย โดยเฉพาะแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกที่สำคัญ ให้กับอนาคตของประเทศและคนไทยทุกคน
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
“ปีแห่งผักผลไม้สากลและเศรษฐกิจสร้างสรรค์”
เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของผักผลไม้รวมถึงการนำไปต่อยอดสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจ
เรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจชีวภาพและปลูกฝังจิตสำนึกหัวใจสีเขียวให้กับเยาวชน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
“การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยไม้ดอกไม้ประดับ”
วว. ดำเนินการครบวงจรในการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ คัดเลือกสายพันธุ์ ระบบการปลูกเลี้ยงไม้ดอกไม้ประดับตามหลักความพอดีไม่เหลือทิ้ง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพปลอดภัยด้วยต้นทุนที่เหมาะสม มีการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย รวมถึงการเพิ่มมูลค่าเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวในจังหวัด โดยมีพื้นที่นาร่องในจังหวัดเลย สามารถรวมกลุ่มผู้ประกอบการจำนวน 124 กลุ่มเป็นคลัสเตอร์ สามารถเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ 90 ล้านบาทต่อปี ปัจจุบัน วว. บูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเลยดาเนินการจัดตั้ง “มาลัยวิทยสถาน” เพื่อทำหน้าที่เป็นวิทยสถานแห่งปัญญา พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สร้างแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม ตลาดไม้ดอกไม้ประดับและผลิตภัณฑ์ ผลงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยไม้ดอกไม้ประดับของ วว. เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของนักวิจัยไทย เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการนำ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าไปช่วยขับเคลื่อน นโยบาย BCG Model ของรัฐบาล ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม มีการนำไปใช้จริงในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการบูรณาการดาเนินงานร่วมกันของพันธมิตรภาครัฐและเอกชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
การพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ของไทยที่ผ่านมามีการพัฒนาไปเป็นอย่างมาก สวทช. เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาวงการวิทยาศาสตร์ของประเทฯ โดย 30 ปีที่ผ่านมามีผลงานวิจัยมากมายที่ได้นำมาใช้ในประเทศ นอกจากนี้การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยมีบทบาทและเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจำวัน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างแรงบันดาลใจ ผลักดันและกระตุ้นให้เยาวชน นำความรู้ที่ได้จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันผ่านทางกิจกรรมและนิทรรศการที่น่าสนใจมากมาย
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (สซ.)
“สซ. ซินโครตรอนแลนด์ แดนมหัศจรรย์”
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (สสน.)
“การบริหารจัดการน้ำด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
นำเสนอภายใต้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่รุนแรงขึ้นและขยายการทำงานโดยการสร้าง และพัฒนาเครือข่าย
สํานักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
“Science and Technology Knowledge Center : STKC”
องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบดิจิทัลผ่าน Mobile Application ในรูปแบบ AR/VR
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
ศาสตร์ศิลป์ในเสียง (Art Science in Sound Exhibition)
เป็นนิทรรศการที่เล่าเรื่องราวของเสียงในมิติของความเป็นวิทยาศาสตร์ และ เสียงในความเป็นศิลปะ ทั้งนี้ การนำเสนอเนื้อหาในนิทรรศการไม่ได้นำเสนอแบบแยกออกจากกันโดยเด็ดขาด (Not Separated) ดังคำกล่าวของไอน์สไตน์ที่กล่าวว่า “วิทยาศาสตร์และศิลปะ มีแนวโน้มที่จะรวมตัวกันเป็นสุนทรียศาสตร์” อีกทั้งเป็นการยอมรับข้อถกเถียงที่ว่า “วิทยาศาสตร์และศิลปะ เป็นศาสตร์ที่อยู่ในกิ่งก้านสาขาเดียวกัน” นิทรรศการศาสตร์ศิลป์ในเสียง จึงนำเสนอเนื้อหาทั้งวิทยาศาสตร์ และแทรกความเป็นศิลปะอย่างแยบยล นอกเหนือจากชิ้นงานปฏิสัมพันธ์ (Interactive Exhibit) นิทรรศการยังนำเสนอบรรยากาศที่แวดล้อมไปด้วยเสียง (Environment of Sound) อารมณ์และความรู้สึก (Mood and Tone) ในเชิงศิลปะที่มีความสวยงาม ขณะเดียวกันก็แทรกความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปด้วย โดยนิทรรศการมีเนื้อหาแบบ สหวิทยาการ (Multi-Disciplinary) ที่ผสานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง) การประยุกต์ใช้เสียงทางการแพทย์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และการนำเสนอเสียงในรูปแบบของศิลปะผ่านทางการแสดงทัศนียภาพทางเสียง (Sound Scape) รวมถึง การใช้เสียงเพื่อการบำบัดในแง่ของการรักษา โดยเน้นกับประสบการณ์ของผู้ใช้งาน (Customer Journey) ผ่านชิ้นงานปฏิสัมพันธ์ และบรรยากาศของเสียงที่สัมผัสได้เพื่อการบำบัดทางด้านจิตใจ ที่สำคัญเป็นนิทรรศการที่เคลื่อนที่ได้สะดวก และสามารถนำไปจัดแสดงที่อื่นได้
สถาบันวิิทยาลัยชุมชน 
“การลดความเหลี่ยมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนด้วย BCG Economy”
นิทรรศการที่จัดแสดงประกอบด้วย ชุมชน BCG ด้านการเกษตรและการแปรรูป ด้านผ้าทอย้อมสีธรรมชาติด้านช่างศิลป์ท้องถิ่น และด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ซึ่งใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ผสานหรือต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เกิดการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ สร้างงาน สร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจคนในชุมชน
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (สสอท.)
“เทคโนโลยีและนวัตกรรม”
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมในสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
“อร่อยครบรส”
โครงงานทางอาหาร อาหารเรียกน้ำย่อย อาหารหลัก ของหวาน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
“KMITL Fight Covid-19 & Health Care”
การจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้านการดูแลสุขภาพที่ดี อีกทั้งแสดงนวัตกรรมทางการแพทย์ของไทยที่ก้าวล้ำ เพื่อการรับมือและต่อสู้ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 พัฒนาโดยอาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาของสถาบันฯ เป็นนวัตกรรมของคนไทยซึ่งสามารถปรับตัวและเรียนรู้นำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาพัฒนาต่อยอดให้ทันต่อการใช้งาน และช่วยเหลือผู้คนในสถานการณ์ปัจจุบันโดยการนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กับเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อยกระดับความสามารถและผ่านพ้นวิกฤติจาก COVID-19
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
แนะนำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในภาพรวม
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
(ร่วมจัดกิจกรรมในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ Science Lab)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มุ่งเน้นกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ บริการใหม่ หรือนวัตกรรม ที่ตอบสนองความต้องการของสังคมเป็นหลัก โดยใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม ที่เพิ่มขีดความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนา และยกระดับธุรกิจนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ประชาชน และท้องถิ่น ต่อไป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีการอบแห้งด้วยคลื่นไมโครเวฟและพลังงานแสงอาทิตย์จากผลงานในโครงวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน บ้านหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และการบริหารจัดการการตลาด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทอง อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี จากเงินงบประมาณแผ่นดิน กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) ประจำปี 2563 และ 2564
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
“พืช ผัก ผลไม้ แบบครบวงจรสู่ความยั่งยืนแห่งภาคตะวันออก”
เน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ครบวงจร ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เน้นจุดเด่นผลไม้ พื้นที่ภาคตะวันออก โดยการมีส่วนร่วมกับเกษตรกร และผู้ประกอบการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“นวัตกรรมเพื่อชุมชน การพัฒนาและยกระดับมูลค่าสินค้า OTOP”
เป็นการจัดแสดงนวัตกรรมเพื่อชุมชน และการยกระดับมูลค่าสินค้า OTOP จังหวัดเพชรบุรี โดยรูปแบบโปสเตอร์และชิ้นงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
นำเสนอแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อการเพิ่มมูลค่าสินค้าและพัฒนาชุมชน สังคมอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และการออกแบบที่เหมาะสมกับชุมชนและสังคม ก่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าสินค้า สร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน ก่อให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น ซึ่งมีการจัดแสดงนวัตกรรม เทคโนโลยี และการออกแบบ จากผลงานนักศึกษาและผลลัพธ์จากงานวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เมืองนวัตกรรมอาหาร ลุยเกษตรชุมชน ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก เป็นการดำเนินโครงการวิจัยเมืองนวัตกรรมอาหาร เพื่อสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมด้านอาหารแบบครบวงจร โดยเป็นการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนและมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดระบบนิเวศการวิจัยที่เหมาะสมต่อการทำวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมพร้อมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงเหล่งทรัพยากรการวิจัยและบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐได้สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
Digital for Life
นิทรรศการด้านดิจิทัล ที่มีผลงานของคณาจารย์และนักศึกษา ประเภทเทคโนโลยีเสมือนจริง เน้น Concept : Digital Heritage การศึกษามรดกทางวัฒนธรรมโดยใช้วิธีการ กิจกรรม Digatal Heritage ที่ผนังบูท เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาผ่าน Digital กิจกรรม Digital for Entertainment สวมแว่น VR ผจญภัย และกิจกรรม เพื่อเล่น AR Core (หน้าบูท)

หน่วยงานภาครัฐ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
“EXAT TRAFFIC APP: An Easy Route to Fresh Markets”
กทพ. จะจัดแสดงหน้าจอจำลองของ Mobile Application เพื่อนำเสนอฟังก์ชันต่าง ๆ ภายในแอปพลิเคชันให้ผู้เข้าร่วมได้รับทราบ รวมถึงทดลองใช้งานจริง ไม่ว่าจะเป็นการสำรวจเส้นทางพิเศษที่ต้องการ การตรวจสอบกล้อง CCTV ที่ติดตั้งไว้ตามสายทางต่าง ๆ และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยในนิทรรศการมหกรรมวิทยาศาสตร์ครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะสามารถเลือกดูเส้นทางพิเศษที่ต้องการเพื่อไปยังตลาดผักและผลไม้ต่าง ๆ ตามแนวคิดหลักของนิทรรศการฯ ได้อีกด้วย
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS)
“Thai PBS พื้นที่แห่งการเรียนรู้”
เปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้กับเด็ก และเยาวชน ได้ทำกิจกรรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ โดยนำเสนอการเรียนรู้ STEM และ Coding ผ่านกิจกรรมในรายการต่าง ๆ ของสถานี และเป็นการประชาสัมพันธ์สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส รวมถึงประชาสัมพันธ์ช่อง ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก เพื่อประโยชน์ทางการเรียนรู้ให้กับประชาชนทุกภาค
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม)
“เครื่องจักรมีชีวิต ผู้พิชิตขยะอินทรีย์”
หนอนแมลงวันลายเป็นแมลงที่มีความปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากตัวเต็มวัยดูดกินน้ำหวานเท่านั้น จึงไม่เป็นพาหะนําโรคมาสู่มนุษย์ในขณะที่ตัวอ่อน (หนอน) จะอาศัยและดูดกินเศษซากอินทรีย์เป็นอาหารเท่านั้น จึงไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยง นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการใช้หนอนแมลงวันลายเพื่อกําจัดเศษอาหารในระดับครัวเรือนด้วย โดยมีประสิทธิภาพในการกําจัดเศษอาหารได้เร็วกว่าไส้เดือนดิน 5 เท่า หนอนแมลงวันลายสามารถย่อยเศษอาหารได้ถึง 20 เท่าของน้ำหนักตัว โดยสามารถย่อยเศษอาหารได้ 40 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ภายใน 24 ชั่วโมง และช่วยย่อยขยะอินทรีย์ได้หลายชนิด เช่น เศษผัก เศษผลไม้ มูลสุกร มูลโค ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และแอมโมเนียในปริมาณต่ำ เนื่องจากจุลินทรีย์ภายในลําไส้ของหนอนแมลงวันลายย่อยสลายให้เร็ว
กรมป่าไม้
“ธนาคารอาหารป่า (Food Bank)”
ผลผลิต ผลิตภัณฑ์จากป่าชุมชน
กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
การนำผลงานวิจัยและพัฒนาการทหารของกระทรวงกลาโหม หรือสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางทหาร ไปร่วมจัดแสดงนิทรรศการ และกิจกรรม โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่บรรยายความรู้และใช้สื่อในการสาธิตเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างความตระหนัก ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับนักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมชมนิทรรศการ ซึ่งภายในบูธ กระทรวงกลาโหม ประกอบด้วย โซนการจัดนิทรรศการให้ความรู้และจัดแสดงสาธิตผลงานวิจัย และโซนกิจกรรมสาธิตและกิจกรรมร่วมสนุกที่สร้างแรงจูงใจและปลูกฝังให้เกิดความรักและสนใจงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศด้วยการพึ่งพาตนเองแบบยั่งยืน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
“วิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อการบริโภคที่ปลอดภัย”
จัดแสดงนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
“ห้องเรียนสีเขียว เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และลมหายใจที่ยั่งยืน”
การส่งเสริมให้เยาวชนมีทัศนคติการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพลังเยาวชนสร้างสังคมการเรียนรู้ และลมหายใจสะอาดที่ยั่งยืน โดยเน้นเรื่อง Solar Floating, Battery System พลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียน Green Energy เป็นต้น
สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร
“รถพิพิธภัณฑ์สัญจร กรมศิลปากร (Mobile Museum)”
“รถพิพิธภัณฑ์สัญจร Mobile Museum” นิทรรศการด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์ จัดแสดงโบราณวัตถุจำลองและวีดิทัศน์เสริมสร้างความรู้ พร้อมกิจกรรมเรียนรู้ภาชนะดินเผาโบราณจากจิ๊กซอว์สามมิติ
กรมควบคุมมลพิษ
“PM2.5 พิษร้ายตัวเล็ก ที่มองไม่เห็น”
แสดงนิทรรศการข้อมูลและวีดิทัศน์เกี่ยวกับฝุ่น PM2.5 ต้นกำเนิด พิษภัย และแนวทางแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งแสดงเว็บไซต์และ Application Air4Thai รวบรวมข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดมลพิษทางอากาศอัตโนมัติผ่านและภายในพื้นที่ติดตั้งบอลลูนขนาดใหญ่ที่มีชุดข้อมูลความรู้เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เข้าร่วมงาน
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
“เยาวชนไทยใส่ใจลดโลกร้อน”
การให้ความรู้ด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของ อบก. ผ่านกิจกรรมเกมส์และชุดนิทรรศการรวมทั้งแนะนำองค์กรให้เด็กและเยาวชนให้ที่เข้าร่วมได้รู้จักผ่านการกดไลน์ กดแชร์ เฟชบุ๊ค อบก.
องค์การเภสัชกรรม
“นวัตกรรมต้านภัยโควิดขององค์การเภสัชกรรม”
ประกอบด้วย การวิจัย พัฒนาวัคซีนโควิด 19 HXP-GPDVAC ขององค์การเภสัชกรรม และการพัฒนาวัตถุดิบและยาเม็ด Favipiravir ขององค์การเภสัชกรรม เพื่อความมั่นคงและเวชภัณฑ์ของประเทศ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
“SAFE SAVETHAI”
การใช้ไฟอย่างปลอดภัย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)
“ฝ่าวิกฤตฝุ่นจิ๋วกู้โลก”
เพื่อสร้างความตระหนักให้องค์ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในเรื่องสถานการณ์ภัยอันตรายที่เกิดจากฝุ่น PM2.5 และแนวทางรับมือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพของตนเองและคนรอบข้าง
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้รับมอบนโยบายจากรัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมให้ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ ในการจัดให้มีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ซึ่งเป็นระบบขนส่งมวลชนสาธารณะทางรางในเขตเมือง เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรที่ติดขัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงเมืองหลักในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ

หน่วยงานภาคเอกชน

บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นการผสมผสานกิจกรรมระหว่างวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อฝึกกระบวนการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นต่อเด็ก ๆ ในยุคปัจจุบันที่จะเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต
สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (ส.อ.ท.)
“เปิดโลกบรรจุภรรณ์กับ TiFMSE”
เรียนรู้เรื่องงานเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ 5 ประเภทที่สามารถรีไซเคิล
บริษัท สยามเอ็ดดูเคท จำกัด
จัดพื้นที่แสดงนวัตกรรมด้าน Steam
จัดพื้นที่ให้นักเรียนได้พัฒนากระบวนการคิดจากการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ stem และ steam พร้อมการกับสร้างสิ่งประดิษฐ์จากจินตนาการ
บริษัท มัลติซายเทค จำกัด
“tech 4 intrepreneur”
การนำเทคโนโลยีมาเพิ่มทักษะให้กับผู้ประกอบการผ่านหลักสูตรนวัตกรรมเทคโนโลยีต่าง ๆ อาทิเช่น microbit, robot, gamemaker
บริษัท ดิ๊กอิทอัพ จำกัด
“เกี่ยวกับไดโนเสาร์”
จัดแสดงโชว์หุ่นจำลองไดโนเสาร์ และกิจกรรมขุดฟอสซิล
บริษัท อิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น จำกัด Imagineering Education Co., Ltd.
“Coding and STEM AI IoT for Thailand 4.0”
จัดกิจกรรมหุ่นยนต์เพื่อการแข่งขัน นิทรรศการ Coding and STEM AI IoT แบบ ไม่มีค่าใช้จ่าย

สหกรณ์การเกษตรบริการ

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย อว.ในการศึกษาการในการสนับสนุนภาคการเกษตรหลังโควิด

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
“ExxonMobil and Esso”

มูลนิธิ สมาคม สภาสมาคม

มูลนิธิหุ่นสายเสมาศิลปะเพื่อสังคม
เพื่อสร้างความสำคัญกับคุณค่าทางโภชนาการ และสุขภาพจากการกินผักและผลไม้ ลดปริมาณผักและผลไม้เหลือทิ้งและการแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีในการส่งเสริมการกินผักผลไม้ร่วมกัน
สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
Space Technology เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย อว. ในการศึกษาการใช้ชีวิตกับดาวอังคาร โดยใช้กระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พิพิธภัณฑ์ของเล่นพื้นบ้านรุ่งอรุณทวีวัฒนา
เป็นกิจกรรมลงมือเล่นลงมือทำ เพื่อสร้างความสุขในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ศิลปะ และภูมิปัญญาของเล่นพื้นบ้าน
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
(บูธการแข่งขัน)
สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์
(ร่วมจัดห้องแล็ป)

หน่วยงานต่างประเทศ

ประเทศราชอาณาจักรเดนมาร์ก (Denmark)
– The Royal Danish Embassy : Lego Education by Gammaco (Thailand) Co., Ltd.
ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส (France)
– The French Embassy
– Universcience
– Alliance Française in Bangkok
– Restaurateurs Sans Frontiers
– Campus France Thailand
– Decathlon
– The French Agricultural Research Centre for International Development (CIRAD)
ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Germany)
– The Embassy of the Federal Republic of Germany
– Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
ประเทศญี่ปุ่น (Japan)
– The Embassy of Japan
– Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)
– Japan Science and Technology Agency (JST)
– Kyoto-U/JASTIP
– STS4T4 (JICA-Thammasat University)
– Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)
– National Institute of Information and Communication Technology (NICT)
– CAO & MIC (INNovation)
ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (Russia)
– The Embassy of the Russian Federation
ประเทศสหราชอาณาจักร (United Kingdom)
– The British Embassy
– British Council

Prime Minister’s Science Award 2021

วิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าและเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของโลก ความสำคัญต่อการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมจึงมีความจำเป็นอย่างมากในสังคมปัจจุบัน การจัดทำโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ของเยาวชน นับเป็นโครงการสำคัญที่ส่งเสริมให้เยาวชน ได้นำทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการจัดทำโครงงาน สร้างสรรค์แนวคิดด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันหรือภายในท้องถิ่นของตนเองได้ รวมทั้งการได้รับการสนับสนุนจากครูและสถานศึกษาเพื่อร่วมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์ และสร้างความตระหนักทางวิทยาศาสตร์ โดยปัจจุบันได้มีโครงงานวิทยาศาสตร์ของเยาวชนที่ได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในเวทีระดับโลก และได้รับรางวัลจากทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องตลอดปีที่ผ่านมา

โครงการ Prime Minister’s Science Award
โดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
เป็นโครงการที่ส่งเสริมและกระตุ้นให้เยาวชนเกิดทักษะการวิจัยแบบบูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สร้างเครือข่ายเยาวชนและครู และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเยาวชน
ครูและสถานศึกษา ในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
นวัตกรรมและสิ่งแวดล้อมต่อไป
ประเภทรางวัล ประกอบด้วย

โครงงานเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 • รางวัล Prime Minister’s Science Project Award 2021

โครงงานเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • รางวัล Prime Minister’s Science Project Award 2021
  3 สาขา
  • วิทยาศาสตร์ทางกายภาพ
  • วิทยาศาสตร์ทางชีวภาพ
  • วิทยาศาสตร์ประยุกต์

ครูผู้ส่งเสริมเยาวชน

 • รางวัล Prime Minister’s Science Teacher Award 2021

รางวัลพิเศษจากหน่วยงานพันธมิตร

Science Lab

ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิด…อยากให้มาพิสูจน์กัน
พบการทดลองสนุกๆ น่าตื่นเต้น จุดประกายนักคิด สร้างอนาคตนักวิทยาศาสตร์ไทย
มาร่วมค้นหาและสังเกต เรียนรู้จากการทดลองที่น่าทึ่ง ได้ที่ ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ (Science Lab) ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564

สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้งแบบห้องทดลองจริงและรูปแบบออนไลน์ ดังนี้

กิจกรรมห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ (On Ground): อาคาร 12 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จำนวน 6 ชุดการทดลอง

1. กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง กระถางมหัศจรรย์ (Miracle of Plant Pot)

2. กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง Coding รถซิ่ง..วิ่งสู้ฟัด (Coding Challenge : Racing Car)

3. กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง เวทมนตร์แห่งวิทยาศาสตร์ (Magic Science)

4. กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ กับ กกพ. (Electrifying Energy by ERC)

5. กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชให้ “อาหาร” (Plant Ranger food)

6. กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สร้างสีสันด้วยพรรณไม้ (D.I.Y. Natural Fabric Dyes)

กิจกรรมห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ผ่านช่องทางออนไลน์ (Online) จำนวน 6 ชุดการทดลอง

1.     Plearn Science by NSM ชุดกิจกรรมการทดลอง เรื่อง เคมีฟองฟู่ (Bubbly Bubble)

2.     Plearn Science by NSM ชุดกิจกรรมการทดลอง เรื่อง ศึกษาดูใจ (How the Heart Works?)

3.     กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สอนศิลป์สนุกวิทย์ (Artsy Science)

4.     กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ภารกิจพาเจ้าตูบและผองเพื่อนกลับบ้าน (Unplugged Coding for Kids)

5.     กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง หลอดแก้วล่องหน (Refraction of Light)

6.     กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สร้างสีสันด้วยพรรณไม้ (D.I.Y. Natural Fabric Dyes)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่นี่